MAR­KE­TING EN SUP­PORT

Web Designer Magazine - - Webvr Goes Wild -

Het zal geen al te gro­te shock zijn om te ho­ren dat Goog­le de no­di­ge rucht­baar­heid gaf aan de re­lea­se van Kon­ter­ball. Dat was voor een be­drijf als Wild na­tuur­lijk mooi mee­ge­no­men. De uit­wer­king daar­van bleef dan ook niet be­perkt tot de launch­fa­se, maar ook de fa­se daar­na. “Goog­le heeft ons goed ge­hol­pen met de mar­ke­ting om­dat zij een ei­gen plat­form voor ex­pe­ri­men­ten met WEBVR heb­ben (www.web­vr­ex­pe­ri­ments. com) en dat te­ge­lijk ge­pro­moot heb­ben met de re­lea­se van de Chro­me­ver­sie die WEBVR on­der­steun­de. We heb­ben de ge­he­le ga­me opens­our­ce ge­maakt en voor ie­der­een op Git­hub be­schik­baar ge­steld om er­naar te kij­ken, van te le­ren en te ver­be­te­ren. De ont­vangst was echt ge­wel­dig; er wa­ren tien­dui­zen­den spe­lers over de he­le we­reld en na de launch moesten we er echt voor zor­gen dat de mul­ti­play­er­op­los­sing goed schaal­de om het aan­tal spe­lers aan te kun­nen.” Een der­ge­lijk po­si­tie­ve ont­vangst had zijn roots in een uniek Qa-pro­ces dat net voor de launch werd uit­ge­voerd. Goog­le bracht de ver­schil­len­de teams bij el­kaar, in­clu­sief Wild, om el­kaar te ont­moe­ten en de laat­ste bugs glad te strij­ken. “Ons ge­brui­ke­lij­ke Qa-pro­ces was voor Kon­ter­ball een beet­je an­ders om­dat we er ze­ker van wil­den zijn dat het goed moest wer­ken op Goog­les Day­dream Vr-ap­pa­ra­ten. Die ap­pa­ra­ten wa­ren niet in rui­me ma­te te koop tij­dens de launch, dus no­dig­de Goog­le ons en an­de­re deel­ne­men­de teams uit voor een week du­ren­de Qa-ses­sie in Stock­holm. Ze zou­den een aan­tal test­ap­pa­ra­ten mee­bren­gen, zo­dat wij de laat­ste aan­pas­sin­gen kon­den ma­ken voor een soe­pe­le launch. Het was een ge­wel­di­ge er­va­ring.”

De naam Kon­ter­ball be­te­kent coun­ter-bal, of­te­wel een bal die je te­rug­slaatl.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.