SNEAKY PE­TE

sneaky­li­ke­pe­te.com

Web Designer Magazine - - Thinkingbox -

Voor­dat Ama­zon de ilm Sneaky Pe­te over een op­lich­ter uit­bracht, maak­te het be­drijf sa­men met Ini­ti­a­ti­ve, Rap­port en Thin­king­box een out-of-ho­me leu­gen­de­tec­tor. Deel­ne­mers die zich als op­lich­ters voor­de­den, moesten slim­me leu­gens ver­zin­nen in de­zelf­de si­tu­a­ties die an­ti-held Pe­ter in de ilm mee­maakt. Met hulp van ge­zichts­her­ken­ning en het in re­al ti­me me­ten van bi­o­me­tri­sche ge­ge­vens wer­den de re­ac­ties ge­a­na­ly­seerd om te zien of de deel­ne­mers over­tui­gen­de leu­ge­naars wa­ren.

De zelf­ge­maak­te hard­wa­re voor de­ze in­no­va­tie­ve er­va­ring had meer­de­re sen­sors die de bi­o­me­tri­sche ge­ge­vens zo­als de hart­slag, zweet­pro­duc­tie en li­chaams­warm­te van de deel­ne­mers de­tec­teer­den. Thin­king­box nam ook de in­ge­wik­kel­de soft­wa­re en hard­wa­re-in­te­gra­tie van de op maat ge­maak­te ki­osk voor zijn re­ke­ning en hield daar­naast toe­zicht op de bouw daar­van. De ki­osk met de leu­gen­de­tec­tor stond in het le­gen­da­ri­sche win­kel­cen­trum The Groo­ve en fans die de ki­osk ver­lie­ten, wa­ren erg en­thou­si­ast en kon­den niet wach­ten op de pre­mi­è­re van de ilm. Om de er­va­ring nog gro­ter te ma­ken, ont­wik­kel­de Thin­king­box een web­si­te die op de Ooh-leu­gen­de­tec­tor ge­ba­seerd was, maar waar fans thuis mee aan de slag kon­den gaan. In de­ze web- en mo­bie­le er­va­ring moesten ze een leu­gen ver­tel­len die ge­ba­seerd was op een scè­ne uit de ilm, de­ze op video op­ne­men en dan uplo­a­den. Hier­na wer­den hun re­ac­ties en vi­ta­le func­ties ge­a­na­ly­seerd om te be­pa­len of ze waar­di­ge op­lich­ters wa­ren.

De web­si­te ge­bruikt IBM Watsons Api-ana­ly­tics en speech-to-text-mo­du­le om de ge­brui­ker door de­ze oe­fe­ning te lei­den die op een re­al-li­fe si­tu­a­tie is ge­ba­seerd. De tech­no­lo­gie ana­ly­seert de fy­sie­ke re­ac­ties van de ge­brui­kers ter­wijl de­ze spre­ken om te be­pa­len of ze slim en leu­gen­ach­tig ge­noeg zijn om als op­lich­ter door het le­ven te ko­men. Door naar be­lang­rij­ke elementen in het ver­haal van de ilm te ver­wij­zen, no­digt de web­si­te de ge­brui­kers in de we­reld van Sneaky Pe­te uit. Het pro­ject kreeg een FWA Award en een CSS De­sign Award.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.