SNOW­DEN MO­BI­LE WEB­SI­TE

Web Designer Magazine - - Thinkingbox - snow­den ilm.com/mo­bi­le

Voor­af­gaand aan de re­lea­se van de po­li­tie­ke thril­ler Snow­den ont­wik­kel­de ilm­ma­ker Open Road en Thin­king­box een mo­bie­le ap­pli­ca­tie waar­mee ge­brui­kers meer zou­den le­ren over het ver­band tus­sen hun so­ci­a­le­me­dia-ac­ti­vi­tei­ten en di­gi­ta­le over­heids­be­wa­king. De ilm, die ge­re­gis­seerd werd door Os­car-win­naar Oli­ver Sto­ne en met Jo­seph Gor­don-le­vitt in de hoofd­rol, gaat over Ed­ward Snow­den die een boek­je heeft open­ge­daan over de Ame­ri­kaan­se vei­lig­heids­dienst NSA.

De held of ver­ra­der (al naar­ge­lang je ei­gen over­tui­ging) heeft ge­hei­me do­cu­men­ten met in­for­ma­tie over spi­o­na­ge­ac­ti­vi­tei­ten van de NSA aan jour­na­lis­ten van The Was­hing­ton Post en The Gu­ar­di­an ver­strekt. De mo­bie­le web­si­te is ge­ïn­spi­reerd op ge­beur­te­nis­sen uit de ilm en toont de mo­ge­lij­ke be­drei­ging van de so­ci­a­le­me­dia-foot­print van een ge­brui­ker. Met Fa­cebook Con­nect wordt in al­le be­rich­ten die een ge­brui­ker op zijn so­ci­a­le me­dia post ge­zocht naar spe­ci ie­ke woor­den die over­heids­in­stan­ties als ge­vaar­lijk be­schou­wen. De app toont ook de lo­ca­ties waar de ge­brui­ker re­cent ge­weest was en wel­ke eve­ne­men­ten hij heeft bij­ge­woond.

Fans leer­den ook wel­ke gro­te­re ge­vol­gen hun so­ci­a­le­me­dia-ac­ti­vi­tei­ten kun­nen heb­ben door­dat de over­heid hun gro­te­re net­wer­ken van vrien­den en fa­mi­lie door as­so­ci­a­tie even­eens als een be­drei­ging kan be­schou­wen. Na­dat de app de feed van een ge­brui­ker had ge­a­na­ly­seerd, kreeg hij een sco­re die zijn ri­si­co­ni­veau aan­gaf als­me­de de waar­schijn­lijk­heid waar­mee hij in de kij­ker van de over­heid loopt.

Fans kon­den hun sco­res daar­na via so­ci­a­le me­dia met el­kaar de­len, waar­mee ze meer aan­dacht voor de ilm ge­ne­reer­den en te­ge­lij­ker­tijd an­de­ren aan­moe­dig­den om mee te doen. De web­si­te zorg­de voor een ver­ont­rus­ten­de er­va­ring en open­de de ogen van de ge­brui­kers. Hij leer­de ze wat de ri­si­co’s van hun on­li­ne so­ci­a­le ge­drag zijn, wees ze daar­bij op het ge­mak waar­mee de app per­soon­lijk in­for­ma­tie kan ver­krij­gen en leg­de het ge­vaar van di­gi­ta­le over­heids­be­wa­king uit.

Met hulp van Fa­cebook Con­nect maak­te Thin­king­box een su­per mee­sle­pen­de mo­bie­le er­va­ring.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.