Paprcuts Watch

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

paprcuts.net van­af € 30 Dit plat­te hor­lo­ge is ge­maakt van ty­vek, het­zelf­de wa­ter­be­sten­di­ge ma­te­ri­aal waar­van de niet ka­pot te trek­ken fes­ti­val­band­jes ge­maakt zijn. Het ma­te­ri­aal is net zo dun als pa­pier en weegt nau­we­lijks iets. De band heeft een mag­ne­ti­sche slui­ting en past om el­ke pols. De bat­te­rij kun je zelf ver­van­gen (een beet­je tric­ky, maar wel te doen) en gaat twee jaar mee. Om­dat het dis­play door het ty­vek heen schijnt, is hij in di­rect zon­licht he­laas niet zo goed af te le­zen. Om­dat ty­vek zo ge­mak­ke­lijk te be­druk­ken is, zijn er hon­derd de­signs waar je uit kunt kie­zen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.