Mi­cro­soft Surfa­ce Stu­dio

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

mi­cro­soft.nl Van­af € 3549 De Surfa­ce Stu­dio all-in-one met tou­ch­func­tie is te ge­brui­ken als nor­ma­le pc, maar dan doe je hem ei­gen­lijk te kort. Met de mee­ge­le­ver­de pen en de op­ti­o­ne­le Di­al wordt het na­me­lijk een in­ter­ac­tief work­sta­ti­on voor vorm­ge­vers.

Met de­ze ap­pa­ra­ten kun je ge­mak­ke­lijk te­ke­nen op het ap­pa­raat, dat je bo­ven­dien bij­na vlak op ta­fel kunt leg­gen. Voor schets- en ont­werp­werk is dat een ij­ne hou­ding. De los ver­krijg­ba­re Di­al (99 eu­ro) geeft je ex­tra mo­ge­lijk­he­den tij­dens het te­ke­nen. Zo kun je er het te­ken­ge­reed­schap en de ge­bruik­te kleu­ren mee aan­pas­sen. Leg je de Di­al op het scherm, dan ver­schijnt die in­for­ma­tie om het ap­pa­raat­je te zien. Dat werkt erg in­tu­ï­tief. De pen had in on­ze test wel wat last van ver­tra­ging, wat bij heel pre­cies te­ken­werk eni­ge ge­wen­ning ver­eist. Een nieu­we­re ver­sie van de pen heeft dit pro­bleem niet meer, vol­gens Mi­cro­soft. He­laas zul je voor die nieu­we ver­sie apart moe­ten be­ta­len.

Als all-in-one is de Surfa­ce Stu­dio een prach­tig ap­pa­raat, met een 28-inch 3:2-scherm. De re­so­lu­tie van 4500 × 3000 pixels zorgt voor een fan­tas­tisch scherp beeld. Er wordt ge­bruik ge­maakt van i5- en i7-pro­ces­so­ren en het ap­pa­raat is le­ver­baar met 8, 16 of 32 GB werk­ge­heu­gen. Wij kre­gen als test­exem­plaar de meest uit­ge­brei­de con igu­ra­tie met een i7,32 GB RAM, een 128GB SSD plus 2TB HDD en een Ge­for­ce GTX 980M die 4999 eu­ro kost. Lich­te­re con igu­ra­ties zijn le­ver­baar van­af 3549 eu­ro.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.