5 HTML EDITORS DIE JE MOET KEN­NEN

Web Designer Magazine - - Professioneel Programmeren -

BRACKETS

brackets.io De­ze edi­tor van Ado­be is spe­ci­aal ge­maakt voor web­de­vel­o­pers. Het is dui­de­lijk dat er bij het ma­ken goed ge­luis­terd is naar hun be­hoef­tes. Een van de fea­tu­res die dat il­lu­stre­ren, is de in­li­ne edi­tor, waar­mee je CSS in een in­li­ne win­dows kunt be­wer­ken zon­der dat je tus­sen tab­bla­den hoeft te swit­chen.

SUBLIME TEXT

su­bli­me­text.com Wei­nig tekst­edi­tors heb­ben een cult­sta­tus als Sublime, wat vol­gens de voor­stan­ders komt door de ho­ge performance en de ge­stroom­lijn­de en e ici­ën­te fea­tu­res die spe­ci­aal be­doeld zijn om snel te kun­nen pro­gram­me­ren.

NOTEPAD++

notepad-plus-plus.org Notepad++ be­staat al zo’n 13 jaar. Het pro­gram­ma is net als de an­de­re hier ge­noem­de editors uit te brei­den, maar heeft wat min­der lair. Dat wordt goed­ge­maakt met sta­bi­li­teit en be­trouw­baar­heid, waar­door het na al die tijd op dit mo­ment nog door veel ont­wik­ke­laars ge­bruikt wordt.

VISUAL STU­DIO CODE

code.vi­su­al­stu­dio.com De­ze licht­ge­wicht opens­our­ce tool van Mi­cro­soft springt er niet met­een uit, maar is gra­tis en heeft een aan­tal ver­ras­send over­tui­gen­de fea­tu­res. Het is geen pu­re edi­tor, maar heeft ook wat fea­tu­res die je nor­maal al­leen in een IDE ziet. Hij is su­per­snel en heeft ook co­de­aan­vul­ling en sup­port voor re­fac­to­ring.

ATOM

atom.io De­ze tekst­edi­tor staat op Git­hub en heeft een on­ein­dig aan­tal pack­a­ges ter aan­vul­ling. De me­nin­gen over wel­ke pack­a­ges es­sen­ti­eel zijn voor de ba­sis­edi­tor lo­pen uit­een, maar dat ligt uit­ein­de­lijk aan wat je er­mee wilt be­rei­ken. De Atom-pac­ket­ma­na­ger maakt het mak­ke­lijk om ze via de com­mand­line toe te voe­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.