<KEYGEN> WORDT NIET MEER ON­DER­STEUND!

Web Designer Magazine - - Professioneel Programmeren -

Als laat­ste kij­ken we naar het <keygen>-ele­ment, dat il­lu­streert hoe vloei­baar de Html-spe­ci ica­tie is en hoe nieu­we fea­tu­res soms niet over­ge­no­men wor­den. Bij HTML5 werd <keygen> ge­ïn­tro­du­ceerd als een ma­nier om een pu­blic/ pri­va­te key­com­bi­na­tie te ge­ne­re­ren. Dat is een tijd­je in veel brow­sers ge­ïm­ple­men­teerd ge­weest, maar dat lijkt er nu weer uit te ver­dwij­nen. Daar­door zal <keygen> uit toe­kom­sti­ge ver­sies van de Html-spe­ci ica­ties ver­wij­derd gaan wor­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.