<ME­NU> EN <MENUITEM>

Web Designer Magazine - - Professioneel Programmeren -

De <me­nu>-tag en het child <menuitem> zijn ont­wor­pen om tool­bars en con­text­me­nu’s te ma­ken. Brow­se­r­on­der­steu­ning is nog frag­men­ta­risch. Fi­re­fox, Chro­me en Ope­ra on­der­steu­nen al­leen con­text­me­nu’s. Bij Chro­me en Ope­ra moe­ten de ge­brui­kers die op­tie ook nog hand­ma­tig aan­zet­ten, dus de­ze tags zijn nog niet he­le­maal klaar voor da­ge­lijks ge­bruik. Het lijkt so­wie­so on­waar­schijn­lijk dat een tool­bar­me­nu on­der­steund gaat wor­den, dus dat as­pect van de elementen zal in de toe­komst wel uit de Html-spe­ci ica­tie ver­dwij­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.