WAAR­OM MOBIEL BE­LANG­RIJK IS ALS JE HET BE­LANG VAN MOBIEL ONDERSCHAT, HAAL JE WAAR­SCHIJN­LIJK NIET HET MAXIMALE UIT JE MERK EN KLANTBELEVING

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

Sinds al­ler­lei slim­me mo­bie­le ap­pa­ra­ten een cen­tra­le rol in ons da­ge­lijks le­ven spe­len, heeft het in­ter­net zich hier­aan moe­ten aan­pas­sen. Een mo­biel­vrien­de­lij­ke web­si­te is niet sim­pel­weg een leuk ex­traatje voor als je nog wat ruim­te in je bud­get hebt: het is ge­woon de stan­daard. Ie­der be­drijf moet er dan ook een heb­ben.

Be­drij­ven rich­ten zich met hun web­si­tes en di­gi­ta­le ap­pli­ca­ties meer dan ooit op het ma­ken van in­druk­wek­ken­de mo­bie­le er­va­rin­gen. Sinds be­gin 2015 heeft Goog­le een dui­de­lij­ke voor­keur voor mo­biel­vrien­de­lij­ke web­si­tes bo­ven desktop­ver­sies. Om­dat Goog­le het Serp-al­go­rit­me van de zoek­ma­chi­ne re­gel­ma­tig wij­zigt, wordt dat ver­schil keer op keer gro­ter.

Het is voor ie­der be­drijf dan ook cru­ci­aal om zich hier op­ti­maal op in te stel­len en dat het de markt volgt. Uit de da­ta die Goog­le zelf pu­bli­ceert, blijkt dat er al meer dan een jaar meer zoek­op­drach­ten via smartpho­nes dan desktop­com­pu­ters of ta­blets wor­den ver­stuurd. Dus ook al heb je al een mo­bie­le web­si­te, blijf daar in in­ves­te­ren en uit­brei­den om in de com­pe­ti­tie te blij­ven.

Voor de­sig­ners en de­vel­o­pers is het le­ven be­hoor­lijk ver­an­derd. Niet al­leen zijn er meer stan­daar­den om re­ke­ning mee te hou­den. Ook het ver­wach­tings­pa­troon bij ge­brui­kers als het gaat om de web­si­te­per­for­man­ce is op mobiel ge­bied de pan uit­ge­re­zen. Als een ge­brui­ker of klant een slech­te er­va­ring met je si­te heeft, gaat die on­ver­bid­de­lijk naar de con­cur­rent. Ge­brui­kers zijn door de mo­bie­le we­reld wis­pel­tu­ri­ger ge­wor­den. Het is daar­om cru­ci­aal dat alles – van de laad­tijd tot het ui­ter­lijk – pi­co bel­lo in or­de is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.