IN­FOR­MA­TIE SPREIDEN: MAAK HET MAK­KE­LIJK!

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

De stan­daard­be­na­de­ring die vaak ge­bruikt wordt bij het ont­wer­pen voor mo­bie­le de­vi­ces is sim­pel­weg om de desktop­er­va­ring te scha­len naar mobiel. Be­ter is om je te ver­plaat­sen in de ge­brui­ker en hoe die de con­tent in de prak­tijk be­na­dert. De ge­brui­ke­lij­ke werk­wij­ze is niet e ici­ënt en re­sul­teert in een half­slach­ti­ge mo­bie­le er­va­ring.

De mo­bi­le- irst-be­na­de­ring is een van de be­lang­rijk­ste prin­ci­pes bij he­den­daags web­de­sign. Het idee is dat mobiel de­sign het uit­gangs­punt moet zijn. Als de pro­ble­men op mobiel ge­bied een­maal ge­ï­den­ti iceerd en op­ge­lost zijn, is het ont­wer­pen voor an­de­re re­so­lu­ties een­vou­di­ger en een stuk e ec­tie­ver.

Sim­pel ge­zegd: als een web­si­te het op een mobiel ap­pa­raat goed doet, is hij mak­ke­lij­ker naar an­de­re ap­pa­ra­ten of re­so­lu­ties te ver­ta­len. De mo­bi­le- irst-be­na­de­ring maakt meer focus op de con­tent mo­ge­lijk, het be­lang­rijk­ste on­der­deel van de pa­gi­na­kwa­li­teit en performance. Een mo­bie­le web­si­te heeft meer te ma­ken met be­per­kin­gen wat scherm­groot­te be­treft, de snel­heid en performance en een ho­ge­re boun­ce-ra­te. Ont­wer­pen bin­nen die pa­ra­me­ters dwingt je om ri­gou­reus voor­rang te ge­ven aan de con­tent.

EEN MOOIE PA­GI­NA LEIDT OP ZICH TOT NIETS, TENZIJ JE DIE GE­BRUIKT VOOR EEN MO­BIE­LE BE­LE­VING MET EEN BA­LANS TUS­SEN WAT ER­OP MOET EN WAT GE­BRUI­KERS WIL­LEN. Stew Aus­tin Hoofd-de­sig­ner Thin­king Jui­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.