10 TIPS VOOR EEN BE­TE­RE USER-EX­PE­RIEN­CE

IE­DE­RE MO­BIE­LE WEB­SI­TE MOET MO­BIE­LE GE­BRUI­KERS ALS UIT­GANGS­PUNT NE­MEN DIT ZIJN DE TIEN BE­LANG­RIJK­STE DIN­GEN WAAR JE OP MOET LETTEN

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

Geef feed­back Din­gen zo­als roll-overs, ho­ver-sta­tes en an­de­re ani­ma­ties bren­gen een si­te tot le­ven. Voeg on­der­steu­ning voor ge­stu­res toe en in­te­greer daar­naast sub­tie­le be­we­gin­gen van pic­to­gram­men om de aan­dacht te trek­ken. Een sta­ti­sche pa­gi­na roept ui­ter­aard min­der sterk op tot een ac­tie­han­de­ling dan een dy­na­mi­sche. Geen car­rou­sel! Ie­de­re keer dat een car­rou­sel ver­an­dert, is de im­pact van de vo­ri­ge sli­de met­een ver­dwe­nen. Da­ta van Goog­le sug­ge­reert dat min­der dan 1% van de mo­bie­le ge­brui­kers iets doet met een car­rou­sel. Ver­stop de key-con­tent niet ach­ter een sli­der, maar laat een ge­brui­ker ver­ti­caal scrol­len. Dat is hij al ge­wend. Toe­komst­ge­richt Als het doel is om zo snel mo­ge­lijk een re­lea­se klaar te heb­ben, moet je al­leen fo­cus­sen op de meest vi­ta­le de­len. Het pro­bleem van die be­na­de­ring is dat het voor de­vel­o­pers moei­lijk te be­pa­len is waar het in de toe­komst heen kan gaan. Pro­beer dan ook al­tijd uit te gaan van het meest com­plexe sce­na­rio. Min­der is meer De mo­bie­le er­va­ring hoeft geen re­pli­ca van de desktop te zijn. Re­du­ceer som­mi­ge fea­tu­res en con­tent om het aan an­de­re ap­pa­ra­ten en scherm­groot­tes aan te pas­sen. De reis van het he­le­maal sa­men­stel­len van een pro­duct naar een winkelmandje kan ver­kort wor­den met een sim­pel ‘snel toe­voe­gen’-pro­ces. Aan­dacht vast­hou­den Het ri­si­co dat ge­brui­kers de aan­dacht ver­lie­zen en af­ge­leid wor­den door ex­ter­ne fac­to­ren is al­tijd aan­we­zig. Pro­beer de in­ter­fa­ce in het ide­a­le ge­val zo te ma­ken dat ge­brui­kers kun­nen door­gaan waar ze ge­ble­ven zijn. Haal gro­te ta­ken en for­mu­lie­ren uit el­kaar en maak echt alles sim­pel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.