LAY-OUT EN VIEWPORTS

FORCEER EEN USER EX­PE­RIEN­CE

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

Als ge­brui­kers op een mobiel ap­pa­raat brow­sen, heb­ben ze nor­maal niet zo­veel scherm­ruim­te tot hun be­schik­king. Ap­pa­ra­ten zoo­men te­gen­woor­dig au­to­ma­tisch uit, scha­len de tek­sten en stel­len zich in op de in­ter­ac­tie met en de in­stel­lin­gen van de ge­brui­ker. Dat is pri­ma, want het geeft de le­zer con­tro­le over hoe de con­tent het bes­te voor hem tot zijn recht komt. Dit kan de es­the­tiek en de pre­sen­ta­tie van je web­si­te ech­ter wel te­niet doen. | <me­ta na­me=”vie­w­port” con­tent=”width=100%, | ini­ti­al-sca­le=1, mi­ni­mum-sca­le=1, | users­ca­la­ble=no, maxi­mum-sca­le=1”> Het uit­scha­ke­len van de ‘hu­man con­trol’ met meta­vie­w­ports is een op­los­sing voor dit pro­bleem. Het zorgt er­voor dat de lay-out pre­cies zo ver­schijnt als je hebt be­oogd. Dat zorgt wel voor een ex­tra uitdaging aan de de­signei­sen, zo­als een mi­ni­ma­le but­ton­groot­te (45px voor een vin­ger op een re­ti­na-ap­pa­raat) en een goed ge­bruik van grid en margins. Ook de let­ter­ty­pes en font­groot­te moe­ten pas­sen bij meer­de­re ap­pa­raat­groot­tes, ori­ën­ta­tie en spe­ci ica­ties. Hier­door duurt het ont­wik­ke­len en ma­ken van een web­si­te wel lan­ger.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.