HET BE­LANG VAN MO­BIE­LE NA­VI­GA­TIE

RE­LE­VAN­TE CON­TENT ZON­DER AL TEVEEL GEDOE

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

Mo­bie­le na­vi­ga­tie moet in­tu­ï­tief zijn, mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk en van­we­ge de scherm­groot­te niet al te veel ruim­te in­ne­men. Hou het sim­pel en hou je aan de stan­daar­den die an­de­re po­pu­lai­re web­si­tes ge­brui­ken. Het is be­lang­rijk te be­den­ken wel­ke me­nu­stijl het bes­te bij het be­oog­de pu­bliek past. Wat kun je le­ren van web­si­tes die je pu­bliek nog meer be­zoekt? Acht me­nu-items zijn voor een desktop­si­te waar­schijn­lijk nog wel ac­cep­ta­bel, maar voor een mo­bie­le si­te echt te veel. Dit leidt na­me­lijk tot pro­ble­men bij een lig­gen­de weer­ga­ve op klei­ne­re ap­pa­ra­ten. Door­loop on­der­staan­de lijst om het ide­a­le mo­bie­le me­nu sa­men te stel­len.

1. Laat de be­lang­rij­ke con­tent eerst zien. 2. Hou het sim­pel. Me­ga-me­nu’s zijn moei­lijk goed te krij­gen op een klein scherm. 3. Maak de na­vi­ga­tie in­tu­ï­tief. Drop-down­me­nu’s moe­ten dui­de­lijk als zo­da­nig her­ken­baar zijn. 4. Zorg voor dui­de­lij­ke fonts en een groot con­trast. 5. Ont­werp en maak een me­nu spe­ci­aal voor tou­ch­be­die­ning. Ho­ver-e ects wer­ken daar­bij niet goed. 6. Be­spaar ruim­te waar mo­ge­lijk. Ook al staat het in het deskt­op­na­vi­ga­tie­me­nu, dan hoeft dat bij mobiel nog niet zo te zijn.

Na­vi­ga­tie hoeft niet per se de ty­pi­sche me­nu- of ham­bur­ger­ma­nier te vol­gen. Door de na­vi­ga­tie on­der­deel van je si­te te ma­ken, kun je ge­brui­kers soms op een sim­pe­le en e ec­tie­ve ma­nier naar het ge­wens­te re­sul­taat lei­den.

EEN DUI­DE­LIJ­KE NA­VI­GA­TIE IS CRU­CI­AAL OM GE­BRUI­KERS LANGS DE BE­LANG­RIJ­KE CON­TENT TE GIDSEN. DE PIC­TO­GRAM­MEN MOE­TEN BE­KEND ZIJN EN DE JUIS­TE GROOT­TE HEB­BEN. HET ZIJN DE EER­STE DIN­GEN WAAR BE­ZOE­KERS DE IN­TER­AC­TIE MEE AANGAAN. Step­hen Flagg Cre­a­ti­ve de­sig­ner, Thin­king Jui­ce

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.