IS MIJN SI­TE KLAAR VOOR MOBIEL?

DE VOL­GEN­DE ZA­KEN ZIJN MA­KEN BEN JE ER NOG NIET. MET AL­LEEN RES­PON­SI­VE DOEN. CRU­CI­AAL EN MOET JE AL­TIJD

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

IMPLEMENTEER VIE­W­PORT PA­RA­ME­TERS De vie­w­port is een me­ta-tag die de brow­ser laat we­ten hoe de web­pa­gi­na pre­cies ge­ïn­ter­pre­teerd moet wor­den, zo­dat hij ge­schaald wordt zo­als de de­sig­ner het be­doeld heeft. Zon­der vie­w­port wordt de desktop­ver­sie op het mo­bie­le ap­pa­raat ge­toond, in wat waar­schijn­lijk on­ge­wens­te wit­ruim­te re­sul­teert. Maak in­ter­ac­tie­ve elementen daar­om mi­ni­maal 45 pixels breed.

OP­TI­MA­LI­SEER AS­SETS Voor­kom dat er abo­ve-thefold gro­te be­stan­den ge­la­den de moe­ten wor­den, ze­ker op ho­me­pa­ge. Als het niet an­ders af­beel­din­gen kan, op­ti­ma­li­seer dan de en ge­bruik ei­gen load-ba­lan­cers of CDN’S zo­als Cloud la­re. Dan gaat het niet ten kos­te van je laad­tijd.

SPACING Alles dicht op el­kaar prop­pen gaat ze­ker niet wer­ken. Tekst wordt niet al­leen on­lees­baar, maar links en but­tons wor­den ook met­een on­bruik­baar. Hier­door ra­ken en ge­brui­kers ge­frus­treerd loep, weg zijn ze. Het re­sul­taat is dat Goog­le de si­te min­der hoog zal waar­de­ren. | | | | | | | | | | | | |

VER­SCHIL­LEN­DE AF­BEEL­DIN­GEN De bes­te ma­nier om te voor­ko­men af­dat on­no­dig gro­te beel­din­gen ge­la­den wor­den, is de brow­ser te mel­den wel­ke groottes er be­schik­baar zijn: <picture> <sour­ce me­dia= ”(min-width: 650px)” sr­c­set=”ima­ges/fat-cat­ta­blet.jpg”> <sour­ce me­dia= ”(min-width: 465px)” sr­c­set=”ima­ges/fat­cat-mo­bi­le.jpg”> <img src=”ima­ges/ fat-cat.jpg” alt=”a fat cat”> </picture>

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.