HOE ZIT HET MET SMARTWATCHES?

Web Designer Magazine - - Bouw Voor Mobiel -

Als je ont­werpt voor smartwatches, focus dan op prak­ti­sche toe­pas­sin­gen voor de watchom­ge­ving. Suc­ces­vol­le smart­wat­chap­pli­ca­ties ge­ven ge­brui­kers in een oog­op­slag in­for­ma­tie zo­als de aan­komst­tijd van de vol­gen­de bus, re­ac­ties op be­rich­ten en de weg naar het dichtst­bij­zijn­de res­tau­rant. De wat­chin­ter­fa­ce geeft unie­ke ge­bruiks­mo­ge­lijk­he­den die tra­di­ti­o­ne­le mo­bie­le ap­pa­ra­ten niet heb­ben, maar heeft ook zo zijn ei­gen be­per­kin­gen waar je bij het de­sig­nen re­ke­ning mee moet hou­den. Door het klei­ne­re scherm is een­voud in het ont­werp hier be­lang­rij­ker dan waar dan ook. De focus moet al­tijd op de kern­func­ti­o­na­li­teit van de di­gi­ta­le ap­pli­ca­tie lig­gen, dus pro­beer er niet zo­veel mo­ge­lijk op te prop­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.