4. KOPPEL EEN AUDIOBRON

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

On­ze graaf is nu af, maar de sour­ce-no­des zijn nog leeg. De ge­brui­ke­lijk gang van za­ken is nu om de be­stan­den met een HTTP ‘get’-re­quest bin­nen te ha­len en de ge­buf­fer­de da­ta dan met de Au­dio­con­text te la­ten de­co­de­ren als de res­pons is ge­la­den. Hier­door kun­nen we nu de audio naar de buf­fer van de audio-sour­ce-no­de stu­ren. func­ti­on ad­dau­dio­to­sour­ce(path, sour­ce) { var req = new Xmlhtt­pre­quest(); req.open(‘get’, path, true); req.res­pon­sety­pe = “ar­ray­buf­fer”; req.on­load = func­ti­on() { var au­dio­da­ta = req.res­pon­se; au­dio­con­text.de­co­deau­dio­da­ta(au­dio­da­ta, func­ti­on(buf­fer) {

sour­ce.buf­fer = buf­fer;

}); }; req.send(); }

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.