HOE AUDIO WERKT

Het is han­dig om wat te we­ten over de ach­ter­lig­gen­de fy­si­ca van di­gi­ta­le audio.

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Als je ge­luid hoort, ge­bruik je de ge­voe­li­ge struc­tu­ren in je oren om de lucht­tril­lin­gen te in­ter­pre­te­ren. Die tril­lin­gen kun­nen wor­den be­schre­ven als ge­luids­gol­ven. Ge­luid brengt lucht­deel­tjes in be­we­ging, die weer te­gen de lucht­deel­tjes daar­naast bot­sen, en zo ver­der. Het ge­luid be­weegt zich voort op een ma­nier die het best voor te stel­len is als een golf. Meer snel­le be­we­gin­gen be­te­kent een golf met een ho­ge­re fre­quen­tie en een ho­ger ge­luid.

Om ge­luid voor re­pro­duc­tie op te ne­men, moet je de golf ver­ta­len naar een ana­loog elek­trisch sig­naal, dit met een Ad-con­ver­ter om­zet­ten naar di­gi­ta­le da­ta en die ge­ge­vens weer ver­stu­ren naar een brow­ser. Voor het om­zet­ten van het elek­tri­sche sig­naal in di­gi­ta­le da­ta neem je op ver­schil­len­de in­ter­val­len sam­ples van het

ge­luid , zo­dat je pun­ten van de ge­luids­golf krijgt die je di­gi­taal kunt op­slaan. Het aan­tal keer per se­con­de waar­mee je zo’n me­ting doet, wordt de sam­p­le­ra­te ge­noemd. De hoe­veel­heid in­for­ma­tie die je van ie­de­re golf­leng­te krijgt, heet – ana­loog aan de re­so­lu­tie van een af­beel­ding – de bit­diep­te. De bes­te au­dio­kwa­li­teit krijg je met een ho­ge sam­p­le­ra­te en ho­ge bit­diep­te. Be­lang­rijk de­tail hier­bij is dat het men­se­lijk ge­hoor be­perkt is en ver­schil­len met nog ho­ge­re waar­den op een ge­ge­ven mo­ment niet meer hoort.

Nu het ge­luid is op­ge­sla­gen als di­gi­ta­le da­ta, moet het nog naar de brow­ser. Als je audio in ho­ge kwa­li­teit op­neemt, krijg je flink wat da­ta met een ho­ge sam­p­le­ra­te en bit­diep­te, dus waar­schijn­lijk moet je die wat down­sam­plen om er­voor te zor­gen dat die via in­ter­net mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijk wordt – ook zon­der snel­le in­ter­net­ver­bin­din­gen. Down­sam­plen is geen kwes­tie van op re­gel­ma­ti­ge in­ter­val­len wat da­ta ver­wij­de­ren of het ver­la­gen van de bit­diep­te door de audio te mid­de­len. Er kan dan na­me­lijk mak­ke­lijk ver­vor­ming op­tre­den, tenzij je – re­la­tief mak­ke­lij­ke – stap­pen neemt om dat te voor­ko­men. Als ge­lui­den met een ho­ge­re fre­quen­tie niet meer van el­kaar te on­der­schei­den zijn, treedt er bij­voor­beeld ali­a­sing op waar­door de au­dio­kwa­li­teit ach­ter­uit gaat. Om dit te voor­ko­men kun je een low­pass-fil­ter ge­brui­ken om de ho­ge­re fre­quen­ties wat te on­der­druk­ken. Dat kun je doen met de Web Audio API Bi­quad­fil­ter­no­de.

Als je effecten op ge­luid toe­past, mo­di­fi­ceer je in fei­te de di­gi­ta­le weer­ga­ve van de ge­luids­golf. Dat kan zo­iets sim­pels zijn als het verhogen van het vo­lu­me, maar ook een ui­terst com­plexe wis­kun­di­ge trans­for­ma­tie. Au­dio­com­pres­sie is in fei­te ook niet meer dan een trans­for­ma­tie om ge­luid met min­der bits op te slaan dan het ori­gi­neel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.