PRO­GRAM­ME­REN VAN SURROUND-SOUND

Maak maxi­maal ge­bruik van de spea­ker-setup van be­zoe­kers.

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Een gro­te wens bij zo­wel ga­ming als im­mersi­ve con­tent is om een re­a­lis­tisch 3D-ge­luid te krij­gen, waar­bij de ruim­te­lij­ke lo­ca­tie van ge­luids­bron­nen goed wordt weer­spie­geld door de ex­tra luid­spre­kers. Dat is be­hoor­lijk com­plex en kan daar­om het bes­te wor­den ge­ïm­ple­men­teerd met spe­ci­a­le li­bra­ry’s. Wat ken­nis van de ba­sis­be­gin­se­len kan dan geen kwaad.

Surround-sound krijg je (net als ste­reo­ge­luid) door meer­de­re au­dio­ka­na­len te ge­brui­ken. In fei­te maak je apar­te au­dio­st­reams voor el­ke spea­ker. Ste­reo ge­bruikt twee ka­na­len, surround-sound mee­stal 5.1 (zes ka­na­len in to­taal, in­clu­sief een spea­ker voor de la­ge ge­lui­den).

De Web Audio API geeft je con­tro­le over de output per ka­naal en een high-le­vel ma­nier om ver­an­de­rin­gen in de lo­ca­tie tus­sen au­dio­bron­nen en luis­te­raar te si­mu­le­ren. Je kunt fil­ters op ie­der ka­naal apart toe­pas­sen door wat ex­tra no­des aan de au­dio­pro­ces­sing-graaf toe te voe­gen: de Chan­nel­s­plit­ter­no­de scheidt de ka­na­len van een audiobron in mo­no-out­puts die in­di­vi­du­eel be­werkt kun­nen wor­den. Sa­men­voe­gen doe je ver­vol­gens met een Chan­nel­mer­ger­no­de. Je hebt di­rec­te con­tro­le over de ge­si­mu­leer­de po­si­tie van zo­wel audiobron als luis­te­raar. Door een Pan­ner­no­de aan de graaf toe te voe­gen, kun je de po­si­tie en het ge­drag van een audiobron aan­pas­sen. De effecten daar­van zijn re­la­tief ten op­zich­te van het Au­dio­con­text.lis­te­ner-ob­ject, dat de po­si­tie weer­spie­gelt van waar­uit het ge­luid wordt ge­hoord.

GOLFVORMEN Door wat te we­ten van golfvormen, kun je to­nen en ge­lui­den ge­ne­re­ren en op­ge­no­men audio ge­brui­ken. Een Os­cil­la­tor­no­de maakt een pe­ri­o­die­ke ge­luids­golf zo­als een si­nus­golf, die men­sen als een con­stan­te toon waar­ne­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.