BROW­SER SUP­PORT

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

De on­der­steu­ning voor de ge­bruik­te spraak­tech­no­lo­gie ver­schilt nog­al tus­sen brow­sers. Het <audio>-ele­ment wordt wel door be­lang­rij­ke mo­bie­le en desktop­brow­ser on­der­steunt, met uit­zon­de­ring van Ope­ra Mi­ni.

De Web Audio API wordt ver­ge­lijk­baar on­der­steund door de laat­ste ver­sies van ie­de­re gang­ba­re brow­ser, maar is pas on­langs toe­ge­voegd aan de An­droid-brow­ser. Ed­ge wordt wel on­der­steund, maar IE11 niet.

Aan de Web Speech API zit­ten twee kan­ten. Spraak­syn­the­se wordt on­der­steund door Ed­ge, Fi­re­fox, Chro­me, Sa­fa­ri en Ope­ra, zo­wel op de desktop als mobiel. Spraak­her­ken­ning wordt op dit mo­ment al­leen on­der­steund door Chro­me en kan via een con­fig-item ook ge­ac­ti­veerd wor­den bij Fi­re­fox mo­bi­le, maar niet bij de deskt­op­va­ri­ant. Het is ech­ter wel een W3c-spe­ci­fi­ca­tie, dus er zal in de toe­komst meer on­der­steu­ning voor ko­men.

Je kunt het laat­ste nieuws over de on­der­steu­ning van web­tech­no­lo­gie­ën door brow­sers al­tijd zien op ca­ni­u­se.com.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.