Fi­nal- en in­te­rim-trans­cript

Web Designer Magazine - - Html5 Audio -

Het re­cog­ni­ti­on-ob­ject ge­ne­reert events met twee ver­schil­len­de ty­pes re­sul­ta­ten: in­te­rim en fi­nal. In­te­rim­re­sul­ta­ten zijn de on-the-fly re­sul­ta­ten van de spraak­her­ken­ningsen­gi­ne. Die kun­nen ver­an­de­ren als de ge­brui­ker klaar is met pra­ten. De fi­nal-re­sul­ta­ten zijn de laat­ste be­slis­sin­gen over wat er ge­zegd is. Die ver­an­de­ren niet meer.

In het voor­beeld kij­ken we naar welk ty­pe re­sul­taat we heb­ben ge­kre­gen via de is­fi­nal-pro­per­ty en han­de­len we daar­naar. De in­te­rim-re­sul­ta­ten wor­den met­een ge­toond, maar over­schre­ven door de de­fi­ni­tie­ve re­sul­ta­ten als daar een eind­be­slis­sing over is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.