He­a­der

Ado­be stuurt Flash met pen­si­oen, maar de on­der­steu­ning stopt pas over drie jaar de­fi­ni­tief

Web Designer Magazine - - Inhoud -

De laat­ste nieuw­tjes en tech­nie­ken.

Als het om lang­du­rig af­scheid ne­men gaat, heeft Flash een naam hoog te hou­den. De te­loor­gang van Flash was al ja­ren ge­le­den zicht­baar, maar de tech­niek heeft het nog heel lang vol­ge­hou­den. HTML5 heeft lang­zaam haar plaats in­ge­no­men. Flash hield het zelfs vol on­danks dat Ap­ple de plug-in op zijn mo­bie­le ap­pa­ra­ten nooit on­der­steund heeft. Zo­als Ste­ve Jobs in 2010 in zijn open brief ‘Thoughts on Flash’ zei: “Het mo­bie­le tijd­perk gaat over zui­ni­ge ap­pa­ra­ten, touch-in­ter­fa­ces en open web­stan­daar­den – al­le­maal ge­bie­den waar­op Flash te­kort­schiet.” Maar zelfs toen Goog­le Flash-con­tent in Chro­me blok­keer­de, hield de tech­niek het vol.

Het was slechts een kwes­tie van tijd eer het lan­ge ge­luk­ki­ge le­ven van de plug-in zou ein­di­gen. En dat ein­de is nu ein­de­lijk in zicht. Ve­len kon­dig­den dat ja­ren ge­le­den al aan – wij ook – maar nu gaat het echt ge­beu­ren. Ado­be heeft ein­de­lijk in­ge­zien dat de gro­te brow­ser­ma­kers Flash niet wil­len on­der­steu­nen. De tech­nie­ken zijn ver­der ont­wik­keld en er zijn be­te­re al­ter­na­tie­ven. In Ado­bes ver­kla­ring staat: “Aan­ge­zien open stan­daar­den zo­als HTML5, WEBGL en We­bas­sem­bly de af­ge­lo­pen ja­ren vol­was­sen zijn ge­wor­den, on­der­steu­nen de mees­te nu veel van de mo­ge­lijk­he­den en func­ties die we met on­ze plug-ins in­tro­du­ceer­den. Ze zijn nu le­vens­vat­ba­re al­ter­na­tie­ven voor in­houd op het web.” Ver­der­op in de ver­kla­ring staat dat Ado­be het ein­de van Flash heeft in­ge­pland: “We stop­pen het up­da­ten en dis­tri­bu­e­ren van de Flash Play­er aan het ein­de van 2020 en moe­di­gen con­tent­ma­kers aan om be­staan­de Flash-in­houd naar de­ze nieu­we open stan­daar­den te mi­gre­ren.” Je kunt het vol­le­di­ge ar­ti­kel le­zen op ado­be.ly/2h0­mo4y. Het ge­bruik van Flash neemt al ja­ren af. Het werd ge­ïn­tro­du­ceerd in 1996, toen het web nog in de kin­der­schoe­nen stond. Je zag het toen over­al. In de ja­ren ne­gen­tig was het één van de soft­wa­re­pak­ket­ten die je moest le­ren. Er wer­den he­le mooie en goe­de din­gen ge­maakt met Flash. Een van de din­gen die we ons nog goed her­in­ne­ren, is Sa­lad Fin­gers. Dat kun je be­kij­ken op bit.ly/2wnz­r­bo – maar ont­houd dat je daar Flash voor no­dig hebt.

Het ver­val zet­te in 2010 pas hard in toen Ap­ple Flash niet op zijn mo­bie­le ap­pa­ra­ten on­der­steun­de. Flash was al­tijd al een tool voor op desktop-pc’s, maar toen het ge­bruik van mo­bie­le te­le­foons toe­nam, nam dat van Flash juist af. In 2011 ge­bruik­te nog bij­na 50% van de web­si­tes Flash, in 2014 was dat min­der dan 30% en in 2016 min­der dan 10%.

Zul­len we Flash mis­sen? Nee, niet echt. Maar het zal nog wel een paar jaar du­ren voor we de plaats van de­ze plug-in in de web­ge­schie­de­nis zul­len er­ken­nen – of mis­schien ook niet.

In 2011 ge­bruik­te nog bijn a 50% van de web­si­tes Flash

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.