Flash stopt in 2020

In­sights­tash.com

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Over drie jaar stopt Ado­be de ini­tief met de on­der­steu­ning.

El­ke si­te heeft feed­back no­dig. Als je je be­zoe­kers geeft wat ze wil­len, ko­men er meer die je si­te ge­brui­ken, waar­de­ren blij­ven be­zoe­ken. De­ze soft­wa­re voor het ma­ken van en­quê­tes, polls en re­views heeft een vertrouwde en in­tu­ï­tie­ve in­ter­fa­ce. Ge­brui­kers kun­nen het ui­ter­lijk aan­pas­sen door hun ei­gen Css-be­stan­den te uplo­a­den en ei­gen lo­go’s en huis­stijl toe te voe­gen. Pre­pack pre­pack.io Pre­pack is een hulp­mid­del voor het op­ti­ma­li­se­ren van Ja­vascript-co­de. Mo­men­teel be­vindt het zich nog in de be­gin­fa­se van de ont­wik­ke­ling, maar je kunt de ma­kers mee­hel­pen. Smartpho­tos.js ap­p­le­ple.git­hub.io/smartpho­to De­ze ge­bruiks­vrien­de­lij­ke responsive ima­ge-vie­wer is spe­ci­aal voor mo­bie­le ap­pa­ra­ten. Hij on­der­steunt in­tu­ï­tie­ve ge­ba­ren en is ook toe­gan­ke­lijk voor scherm­le­zers. CSS Pee­per cs­spee­per.com Met de­ze Chro­me-ex­ten­sie kun je de Css-co­de van een pa­gi­na in­spec­te­ren en mooie stijl­gid­sen bou­wen. Met de­ze vie­wer kun­nen ont­wer­pers zich op de­sign rich­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.