Voor­de­len van in­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping

Ont­dek hoe in­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping tot een be­ter ont­wik­kel­tra­ject leidt

Web Designer Magazine - - Inhoud - Ja­ke Da­vis De­sign-di­rec­tor bij Poc­ket App www.poc­ketapp.co.uk

Ont­dek hoe in­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping een be­ter ont­wik­kel­tra­ject biedt.

Pro­to­ty­ping is een pro­ces dat al sinds het ont­staan van ‘pro­duct­ont­werp’ be­staat. In de we­reld van web- en ap­pli­ca­tie­ont­wik­ke­ling is het idee van pro­to­ty­ping ook niet

nieuw.

Veel ont­wik­ke­laars ma­ken bè­ta­re­lea­ses van hun builds om de func­ti­o­na­li­tei­ten te con­tro­le­ren en pro­jec­ten te va­li­de­ren voor ex­tra fi­nan­cie­ring of om toe­stem­ming van klan­ten te krij­gen. Het idee van in­ter­ac­tief pro­to­ty­pen, dat de ont­wer­pen ge­bruikt om een ge­brui­ker­s­er­va­ring te si­mu­le­ren voor­dat er ook maar één re­gel co­de ge­schre­ven is, komt daar zelfs nog een stap voor. In de we­reld van snel­le en flexi­be­le ont­wik­kel­cy­cli is dat een nood­za­ke­lij­ke stap ge­wor­den om te voor­ko­men dat er tijd ver­lo­ren gaat met het ont­wik­ke­len van een idee waar­mee een eind­ge­brui­ker nooit te­vre­den zou zijn.

Wan­neer je een set­je ont­wer­pen naar een op­dracht­ge­ver of ont­wik­ke­laar stuurt, is het voor­al bij or­ga­ni­sa­ties waar het ont­werp­team los staat van het front-end-team erg moei­lijk om een flow voor een ge­brui­ker uit te wer­ken als bei­de teams elk scherm apart be­kij­ken.

His­to­risch ge­zien ver­trouw­den web- en ap­p­ont­wik­ke­laars op wi­re­fra­mes, con­cep­t­ont­wer­pen en vi­deo’s om de er­va­ring door te ge­ven aan al­le be­lang­stel­len­den en teams die de ap­pli­ca­tie gin­gen bou­wen. In­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping-tools die nu in veel Ui-de­sign­tools en plat­forms zit­ten, ge­brui­ken de ont­wer­pen en hot­s­pots om een in­ter­ac­tie­ve voor­stel­ling van de voor­ge­stel­de ge­brui­ker­s­er­va­ring te ma­ken. Het vast­pak­ken van een mo­bie­le te­le­foon en dan door de ont­wer­pen tik­ken, een web­de­sign be­stu­de­ren of op call­to-ac­ti­ons klik­ken, is de een­vou­dig­ste ma­nier om een flow te pre­sen­te­ren in de om­ge­ving waar­in die daad­wer­ke­lijk zal wor­den ge­bruikt. Er zijn niet veel men­sen die een ma­tras ko­pen zon­der er eerst op ge­le­gen of ge­spron­gen te heb­ben. In­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping is daar het di­gi­ta­le equi­va­lent van!

Als de op­dracht­ge­ver, ont­wer­per en ont­wik­ke­laar – sa­men met het pro­ject­team – al­le­maal zicht op dat in­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­pe heb­ben, ver­dwijnt ook het ou­de pro­bleem dat er een groot ver­schil zit tus­sen de ver­wach­tin­gen en de uit­ein­de­lij­ke flow van een ap­pli­ca­tie. De pro­ject­le­den, zo­wel de op­dracht­ge­vers als de in­ter­ne, kun­nen niet al­tijd

Het is van on­schat­ba­re waar­de da t eind­ge­brui­kers builds kun­nen tes­ten

de ge­vol­gen over­zien van be­slis­sin­gen die tij­dens het ont­werp­pro­ces ge­no­men wor­den. Dat geldt met na­me voor de flow, wan­neer ze zo­iets ab­stracts zo­als een wi­fe­fra­me be­stu­de­ren om de ge­brui­ker­s­er­va­ring te vi­su­a­li­se­ren. Een ele­ment dat vol­gens het wi­re­fra­me al­leen toe­gan­ke­lijk is door een ge­com­pli­ceerd ge­baar of waar­voor veel tik­jes no­dig zijn, kan op pa­pier pri­ma lij­ken, maar een­maal op het scherm is het on­han­dig of niet te vin­den. Op dat punt moet je een ele­ment van de in­ter­fa­ce aan­pas­sen dat ei­gen­lijk al goed­ge­keurd was. Het is veel mak­ke­lij­ker om dat tij­dens een pro­to­ty­pe­fa­se te fa­ci­li­te­ren dan in een bè­ta-build.

Pro­ject­le­den zijn niet de eni­gen die de er­va­ring tes­ten voor­dat met het ont­wik­ke­len be­gon­nen wordt. Vaak wor­den er eind­ge­brui­kers voor ge­vraagd, die waar­de­vol­le feed­back over de voor­ge­stel­de op­los­sing kun­nen ge­ven. Dat is de hoofd­re­den waar­om het zo be­lang­rijk is dat web- en ap­pli­ca­tie­ont­wik­ke­laars dat pro­ces voor al­le tech­ni­sche builds door­lo­pen. Het is van on­schat­ba­re waar­de dat eind­ge­brui­kers builds kun­nen tes­ten om­dat zij feed­back over de aan­pak en het idee kun­nen ge­ven. Tij­dens de ve­le pro­jec­ten waar ik bij Poc­ket App deel van uit­maak­te, pro­fi­teer­de ie­der­een van in­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­pes.

Zelfs als je al­le best-prac­ti­ces volgt, ge­brui­kers­on­der­zoe­ken uit­voert en de laat­ste trends en bran­che-er­va­rin­gen volgt, zul­len ge­brui­kers nog steeds an­ders op een be­paal­de func­ti­o­na­li­teit re­a­ge­ren dan je ver­wacht. Be­drij­ven be­ste­den veel tijd en geld aan A/b-tests en fo­cus­groe­pen om hun in­ter­fa­ce te op­ti­ma­li­se­ren op ba­sis van ge­brui­ker­sen be­drijfs­doel­stel­lin­gen. Dat lukt ze niet met al­leen de feed­back van de bu­si­ness, ont­wer­pers en ont­wik­ke­laars – ze heb­ben de er­va­rin­gen van eind­ge­brui­kers no­dig.

Een in­ter­ac­tief pro­to­ty­pe wordt ook een proef­tuin voor al­le nieu­we func­ti­o­na­li­tei­ten en ver­an­de­rin­gen die tij­dens een ont­wik­kel­pro­ces on­ver­mij­de­lijk voor­ko­men. Het ge­bruik van een de­sign-on­ly pro­to­ty­pe kan hel­pen om goed­keu­ring van de op­dracht­ge­vers te krij­gen en een be­ves­ti­ging van ge­brui­kers­groe­pen voor­dat je de co­de in de ont­wik­kelom­ge­ving aan­past. Om ten vol­le van een pro­to­ty­ping­pro­ces te pro­fi­te­ren, moet je het be­schou­wen als een li­ve be­stand dat ge­du­ren­de de ge­he­le le­vens­duur van het pro­ject con­stant bij­ge­werkt wordt tij­dens el­ke nieu­we fa­se, wij­zi­ging en bug­fix.

Je kunt el­ke ver­an­de­ring op ver­schil­len­de ma­nie­ren uit­voe­ren om het­zelf­de doel te be­rei­ken. Met in­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping kun je snel tal­lo­ze ver­sies na el­kaar ma­ken en tes­ten. Wan­neer er een nieu­we im­ple­men­ta­tie komt, is het al­tijd het bes­te om zo­veel mo­ge­lijk op­los­sin­gen uit te pro­be­ren. Dat kan tijd­ro­vend zijn. Wan­neer je al­leen flat­de­signs ge­bruikt, ge­ven ze niet de juis­te in­druk van het pro­duct, maar ze hel­pen wel bij het pro­be­ren, tes­ten en va­li­de­ren van de per­fec­te aan­pak van al­le be­schik­ba­re im­ple­men­ta­ties in plaats van al­leen die­ge­ne die we toe­val­lig ont­wik­ke­len.

In­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping kan bij de work­flow van een ont­wik­ke­laar voor som­mi­gen over­ko­men als een over­bo­di­ge stap in de we­reld van het snel ont­wik­ke­len op ba­sis van pro­to­ty­pes. Maar wan­neer je daar klan­ten, op­dracht­ge­vers en voor­al eind­ge­brui­kers bij be­trekt, kan het aan­zien­lijk sche­len in het werk dat je op­nieuw moet doen. Met in­ter­ac­tie­ve pro­to­ty­ping kun je het voor­ge­stel­de ont­werp en er­va­ring de­mon­stre­ren zo­als ze be­doeld zijn, op een ma­nier dat een ge­brui­ker er fy­siek mee kan na­vi­ge­ren en er een ge­voel bij heeft. Dat kan be­pa­lend zijn voor het mo­ment dat een klant of op­dracht­ge­ver er­ach­ter komt dat het re­sul­taat niet over­een­komt met zijn ver­wach­tin­gen. Dat heb je lie­ver tij­dens de eer­ste fa­ses van een de­sign­pro­ces dan heel veel pro­gram­meer­avon­den en maan­den la­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.