Co­lo­fon

Web Designer Magazine - - Inhoud -

Web­de­sig­ner is een uit­ga­ve van

Li­fe Pu­bli­ca­ti­ons B.V. In li­cen­tie van Fu­tu­re Pu­blis­hing Li­mi­ted. Uit­ge­vers: Wien Feitz en Paul Lem­mens Be­zoe­kadres Me­ij­horst 6010 6537 KT Nij­me­gen Post­bus 31331 6503 CH Nij­me­gen Tel.: 024 2404000 Web­si­te: www.web­de­sig­ner­ma­ga­zi­ne.nl

Hoofd­re­dac­teur Patrick Smits

Re­dac­tie Noud van Kruys­ber­gen, Mark van Som­me­ren

Met me­de­wer­king van Mark Bil­len, Le­on Brown, Ja­ke Da­vis, Thijs Feryn, Fla­vien Guil­baud, Tam Han­na, Lu­ke Har­ri­son, Her­man He­rin­ga, Da­vid Ho­well, Rebecca Hu­go, Daan Jeu­ken, Si­mon Jo­nes, Sven La­mers, Li­ly Ma­dar, Jan Mul­der, Ste­ven Ro­berts, Mark Shu leb­ottom, Alie­ke van Som­me­ren, Mar­co den Teu­ling

Re­dac­tie/pers­be­rich­ten F&L Li­fe Pu­bli­ca­ti­ons B.V. o.v.v. Web­de­sig­ner adres­ge­ge­vens zie bo­ven E-mail pers­be­rich­ten: nieuws@web­de­sig­ner­ma­ga­zi­ne.nl E-mail le­zers­vra­gen: le­zers­vra­gen@web­de­sig­ner­ma­ga­zi­ne.nl

Vorm­ge­ving Patrick Ma­ters

Druk Ha­bo Da­costa bv, Vi­a­nen

Web­si­te Luc Kick­ken E-mail: we­b­re­dac­tie@fnl.nl

Abon­ne­men­ten­ser­vi­ce Tel: 0251 760122 E-mail: web­de­sig­ner@abo­land.nl

Com­mer­ci­eel di­rec­teur Ger­rit-jan Bom­hof

Ac­count­ma­na­ger Thijs de Hoogh Tel.: 024 2404641 E-mail: tde­hoogh@fnl.nl Han Perée Tel.: 024 2404701 E-mail: hpe­ree@fnl.nl

Tra ic/backo ice Nadine Jen­nes­kens Tel.: 024 2404517 E-mail: njen­nes­kens@fnl.nl

Mar­ke­ting An­na­bel Wil­lems Tel: 024 2404558 E-mail: awil­lems@fnl.nl

Co­py­rights Het au­teurs­recht op de­ze uit­ga­ve en op de daar­in ver­sche­nen ar­ti­ke­len wordt door de uit­ge­ver voor­be­hou­den. Voor de uit het En­gel­se ‘Web De­sig­ner’ over­ge­no­men ar­ti­ke­len geldt dat het in­houds­recht daar­van bij het co­py­right van het tra­de­mark ‘Web De­sig­ner‘ van Fu­tu­re Pu­blis­hing Li­mi­ted ligt, ter­wijl de ver­taal­rech­ten daar­van bij F&L Li­fe Pu­bli­ca­ti­ons B.V., Nij­me­gen, Ne­der­land be­rus­ten. Het ver­le­nen van toe­stem­ming tot pu­bli­ca­tie in de ge­druk­te uit­ga­ve houdt in dat de au­teur de uit­ge­ver, met uit­slui­ting van ie­der an­der on­her­roe­pe­lijk mach­tigt de bij of krach­tens de au­teurs­wet door der­den ver­schul­dig­de ver­goe­din­gen voor ko­pi­ë­ren te in­nen en dat de au­teur al­le rech­ten over­draagt aan de uit­ge­ver, ten­zij an­ders be­paald. Niets uit de­ze uit­ga­ve mag wor­den over­ge­no­men, ver­me­nig­vul­digd of ge­ko­pi­eerd zon­der uit­druk­ke­lij­ke schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van de uit­ge­ver. De uit­ge­ver stelt zich niet aan­spra­ke­lijk voor even­tu­e­le on­juist­he­den die in de­ze uit­ga­ve zou­den kun­nen voor­ko­men.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.