Re­act 16 Ja­vascript Ui-bi­bli­o­theek

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

Op 26 sep­tem­ber ging Re­act 16, de nieuw­ste ver­sie van de po­pu­lai­re Js­bi­bli­o­theek voor het bou­wen van ge­brui­kers­in­ter­fa­ces, li­ve met een com­pleet her­schre­ven co­re. Door een nieuw re­con­ci­li­a­ti­on-al­go­rit­me re­a­geert Re­act 16, dat tij­dens de ont­wik­ke­ling ‘Re­act Fi­ber’ werd ge­noemd, res­pon­sie­ver in com­plexe toe­pas­sin­gen. De be­lang­rijk­ste ken­mer­ken van Re­act 16 zijn on­der meer com­po­nent­tra­ce­ring die het de­bug­gen mak­ke­lij­ker maakt en een snel­le­re ser­ver-si­de strea­ming-ren­de­rer. Strings en ar­rays kun­nen di­rect door de ren­der­me­tho­de van een com­po­nent te­rug­ge­ven wor­den, de apps pres­te­ren na­ti­ve-li­ke en nu geldt een Mit-li­cen­tie in plaats van een Bsd-li­cen­tie.

Voor een la­te­re ver­sie van Re­act 16 is asyn­chro­ne ren­de­ring be­loofd, waar­door gro­te com­po­nen­ten kun­nen wor­den ver­werkt zon­der de hoofd­th­read te blok­ke­ren. Om­dat de eer­ste ver­sie van Re­act 16 zich op com­pa­ti­bi­li­teit met be­staan­de apps richt, biedt die nog geen async-mo­ge­lijk­he­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.