Meet Up Word­press Sep­tem­ber 2017

Web Designer Magazine - - Header Nieuws -

Het opens­our­ce soft­wa­re­pak­ket Word­press is meer dan al­leen maar de soft­wa­re die ie­der­een gra­tis kan down­lo­a­den en ge­brui­ken. Word­press heeft een gro­te groep ac­tie­ve ge­brui­kers die eve­ne­men­ten or­ga­ni­se­ren rond­om Word­press. Die staan be­kend on­der de naam Word­press Meetup, klein­scha­lig en meest­al een avond, en Word­camps – gro­ter, meest­al een of meer­de­re da­gen.

In Nij­me­gen wordt el­ke drie maan­den Word­press Meetup Nij­me­gen ge­or­ga­ni­seerd. Zo ook be­gin sep­tem­ber. Na een door Yoast en Sa­v­vii ge­spon­sord kop­je kof­fie ver­tel­de Maik Grup­pen over het nut (en de nood­zaak) van re­cur­ring re­ve­nue, of­te­wel te­rug­ke­rend in­ko­men. Aan de hand van een prach­tig ver­haal over ou­de Ro­mei­nen en nieu­we bu­si­ness liet hij aan de aan­we­zi­ge Word­pres­sers zien wat te­rug­ke­rend in­ko­men kan be­te­ke­nen voor je be­drijf.

Na een kor­te pau­ze werd door An­ne­lie­ke van den Berg een pre­sen­ta­tie ge­ge­ven over Goog­le Ana­ly­tics. De mees­te deel­ne­mers ga­ven aan wel op de hoog­te te zijn van het be­staan van Goog­le Ana­ly­tics, maar slechts een en­ke­ling durf­de zich meer dan een be­gin­nend ge­brui­ker te noe­men. An­ne­lie­ke leg­de op en­thou­si­as­te wij­ze uit wat de kracht van Ana­ly­tics is en hoe je er in­te­res­san­te en re­le­van­te da­ta over je web­si­te uit­haalt. Haar ener­gie­ke ma­nier van pre­sen­te­ren en dui­de­lijk aan­we­zi­ge ken­nis zorg­de dat de he­le zaal tot het ein­de op het punt­je van de stoel zat. Ook uit de vra­gen­ron­de aan het eind bleek dat Van den Berg men­sen met­een al tot ac­tie had aan­ge­spoord.

De af­slui­ting van Word­press Meetup Nij­me­gen was – zo­als el­ke edi­tie- met een bor­rel, waar­bij de aan­we­zi­ge zzp’ers, pro­gram­meurs, mar­ke­teers en al­le an­de­ren ruim de tijd had­den om el­kaar te le­ren ken­nen en op in­for­me­le wij­ze te net­wer­ken. De vol­gen­de Word­press Meetup Nij­me­gen is op 13 de­cem­ber 2017, even­eens in De Lin­den­berg in Nij­me­gen. Aan­mel­den is gra­tis en kan op www.meetup.com/word­press-meetup-nij­me­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.