TWEE DI­GI­TA­LE BU­REAUS MAAK­TEN SA­MEN EEN SI­TE DIE DE STA­TIS­TIE­KEN VAN EU­RO­PA’S DRUK­STE LUCHT­HA­VENS ILLUSTREERT

Web Designer Magazine - - Lightbox Moments Of Happiness -

Het broeit op de in­ter­na­ti­o­na­le lucht­we­gen. Het aan­tal goed­ko­pe vluch­ten naar on­der an­de­re Bar­cel­o­na en Du­blin is link ge­ste­gen ten op­zich­te van vo­rig jaar. Schip­hol barst uit zijn voe­gen. Het is er zo druk dat Le­ly­stad Air­port wordt over­wo­gen om de groei van het vlieg­ver­keer op te van­gen. Maar zelfs dan lukt het de lucht­ver­keers­lei­ding niet al­le vluch­ten in het Ne­der­lands lucht­ruim in te pas­sen. Dat is een ont­nuch­te­rend toe­komst­beeld, ze­ker ge­zien de moei­te die ver­keers­lei­ders nu al heb­ben om mil­joe­nen pen­de­laars, pi­lo­ten en me­de­wer­kers vei­lig te la­ten vlie­gen.

Zal het toch al druk­ke in­ter­net ooit ook zo groot groei­en dat het on­der zijn po­pu­la­ri­teit be­zwijkt? Het in­ter­net is in veel op­zich­ten te ver­ge­lij­ken met een druk­ke lucht­ha­ven, want je zit met pro­ble­men zo­als op­slag en snel­heid om­dat de on­li­ne vraag toe­neemt. Ge­luk­kig is het voor zo­wel een lucht­ha­ven als het in­ter­net nog niet zo ver.

De nieu­we mi­cro­si­te ‘Brussels Air­port in cij­fers’ is ont­wor­pen om de min­der druk­ke lucht­we­gen van Bel­gië te pro­mo­ten en de on­ge­loo lij­ke sta­tis­tie­ken van de lucht­ha­ven op stijl­vol­le wij­ze te com­mu­ni­ce­ren. De cij­fers van de­ze ‘bui­ten­ge­wo­ne plek’, zo­als Brussels Air- port zich noemt, wor­den ge­toond aan de hand van de tal­lo­ze dien­sten die el­ke dag aan­ge­bo­den wor­den – van het ser­ve­ren van ko ie tot het a han­de­len van ba­ga­ge.

Het pro­ject was een sa­men­wer­king van het Bel­gi­sche B2b-mar­ke­ting­be­drijf BBC en di­gi­ta­le ont­wik­ke­laar Three-six­ty, even­eens uit Bel­gië. BBC had al meer dan tien jaar met de Brus­sel­se lucht­vaart­maat­schap­pij ge­werkt en had ook full-ser­vi­ce er­va­ring met an­de­re B2b-klan­ten zo­als Pen­tair, Sams­ung, Ther­mo King en nog veel meer. “De op­dracht was een­vou­dig: maak een on­li­ne plat­form waar­op men­sen kun­nen ont­dek­ken waar Brussels Air­port echt voor staat en doe dat op een span­nen­de, ver­ras­sen­de en zeer toe­gan­ke­lij­ke ma­nier,” legt het Bbc-team uit. “We kre­gen fei­ten en cij­fers over de lucht­ha­ven waar­mee we aan de slag gin­gen.”

BUI­TEN­GE­WO­NE DOE­LEN “Voor ons was het zo­wel ver­trouwd als nieuw,” ant­woordt Mie­ke Ve­relst van BBC als we vra­gen wat zij in eer­ste in­stan­tie van het pro­ject vond. Om­dat BBC al een re­la­tie met de klant had, was er met­een we­der­zijds ver­trou­wen en kon­den ze vrij­e­lijk met el­kaar com- DUUR VAN HET PRO­JECT 1 maand, 3 we­ken

AAN­TAL MEN­SEN 8

AAN­TAL MANUREN 175

NA­MEN & FUNC­TIES Team Three-six­ty: – (front-end) de­vel­op­ment & de­sign/ux con­sul­tan­cy:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.