Ei­zo mo­ni­tor­test

MO­NI­TOR­TEST VOOR AL­LE MONITOREN

Web Designer Magazine - - Hot Stuff -

ei­zo.nl/mo­ni­tor­test gra­tis Een han­dig tool­tje op de si­te van mo­ni­tor­fa­bri­kant Ei­zo: de mo­ni­tor­test. Met de­ze on­li­ne-test kun je in een om­me­zien de beeld­kwa­li­teit van el­ke mo­ni­tor con­tro­le­ren. Er zijn 9 tests, van do­de pixels tot re­ac­tie­tijd, die je al­le­maal ach­ter el­kaar of se­lec­tief kunt door­lo­pen (zie a beel­ding). A han­ke­lijk van het mo­del van je mo­ni­tor en het toe­pas­sings­sce­na­rio waar­voor hij be­doeld is, zal hij be­ter of slech­ter sco­ren in een aan­tal van de tests. Zo zal een ga­ming­mo­ni­tor goed moe­ten sco­ren op de re­ac­tie­tijd en zal een mo­ni­tor voor beeld­be­wer­king juist over het he­le scherm een uni­for­me beeld­weer­ga­ve moe­ten heb­ben. Ei­zo ad­vi­seert om de mo­ni­tor in een don­ke­re ruim­te te tes­ten, voor­af op te la­ten war­men (min­stens 30 mi­nu­ten) en het scherm schoon te ma­ken, zo­dat je geen vlek­jes voor pixel­fou­ten kunt aan­zien. Met de pijl­tjes­toet­sen om­laag en om­hoog kun je door de on­der­de­len scrol­len.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.