Fi­le Trans­fer Pro­to­col

Web Designer Magazine - - Workshops Apache Webserver -

16. Da­ta­ba­se­be­heer in­stal­le­ren

Nu al het ver­keer van en naar je web­ser­ver ver­sleu­teld is, kun je ver­der aan de slag met de da­ta­ba­se­ser­ver. Die heb je al wel ge­ïn­stal­leerd, maar er is nog geen be­heer­in­ter­fa­ce voor. Daar­voor wordt meest­al php­my­ad­min ge­bruikt. In­stal­leer de­ze soft­wa­re met de vol­gen­de com­man­do’s:

su­do apt-get up­da­te su­do apt-get in­stall php­my­ad­min php-mb­string php-get­text

17. Da­ta­ba­se­be­heer in­log­gen

Bij het eer­ste scherm se­lec­teer je apa­che2 door op de spa­tie­balk te druk­ken en bij de vraag naar db­con­fig-com­mon zeg je ‘yes’. Daar­na moet je een wacht­woord in­vul­len om bij php­my­ad­min in te kun­nen log­gen. De mo­du­les mcrypt en mb­string moet je nog even ex­pli­ciet toe­staan om­dat php­my­ad­min die no­dig heeft en ze niet au­to­ma­tisch ge­ïn­stal­leerd wor­den. Daar­na moet je Apache her­star­ten:

su­do phpen­mod mcrypt su­do phpen­mod mb­string su­do sys­temctl restart apa­che2

Ver­vol­gens kun je in de brow­ser naar htt­ps://test. com/php­my­ad­min en wordt je ge­vraagd in te log­gen. Ge­bruik daar­bij het wacht­woord dat je net hebt op­ge­ge­ven. Als ge­brui­kers­naam ge­bruik je root.

18. Da­ta­ba­se af­scher­men

Door als root bij php­my­ad­min in te log­gen, ga je als een soort su­per-user de da­ta­ba­se be­he­ren. Dat is net als bij het be­heer van de web­ser­ver in de prak­tijk ab­so­luut niet wen­se­lijk, ze­ker niet om­dat die in­ter­fa­ce nog wel eens doel­wit van aan­val­lers is. Als het kwaad­wil­len­den lukt om de in­ter­fa­ce te hac­ken, heb­ben ze to­ta­le toe­gang tot al je da­ta­ba­ses. Dat voor­kom je door php­my­ad­min be­ter af te scher­men. Open het con­fi­gu­ra­tie­be­stand van php­my­ad­min met

su­do na­no /etc/apa­che2/conf-avai­la­ble/ php­my­ad­min.conf

En voeg de re­gel met Al­lo­wover­ri­de daar­aan toe om de stan­daard­in­stel­lin­gen la­ter te over­ru­len:

<Di­rec­to­ry /usr/sha­re/php­my­ad­min> Op­ti­ons Fol­lowsym­links Di­rec­to­ryin­dex in­dex.php Al­lo­wover­ri­de All . . .

Her­start de Apache-ser­ver voor de nieu­we in­stel­lin­gen:

su­do sys­temctl restart apa­che2

19. Ge­brui­kers toe­voe­gen

Daar­na ga je er­voor zor­gen dat al­leen ex­pli­ciet op­ge­ge­ven ge­brui­kers bij php­my­ad­min mo­gen aan­mel­den. Daar maak je een .ht­ac­cess-be­stand in de php­my­ad­min-di­rec­to­ry voor aan

su­do na­no /usr/sha­re/php­my­ad­min/.ht­ac­cess met daar­in de vol­gen­de con­tent: In dit ar­ti­kel heb je ge­zien hoe je met SSH en een con­so­le op een web­ser­ver com­man­do’s uit­voert. Maar ui­t­ein­de­lijk moet een web­si­te ge­vuld wor­den met con­tent in de vorm van tek­sten en af­beel­din­gen. Om HTML-, JPG- en an­de­re be­stan­den naar je web­ser­ver te ko­pi­ë­ren, wordt het Fi­le Trans­fer Pro­to­col (FTP) ge­bruikt. Op de web­ser­ver moet je een Ftp-ser­ver in­stal­le­ren die be­paal­de ge­brui­kers toe­gang geeft tot be­paal­de di­rec­to­ry’s op de web­ser­ver. Die ge­brui­kers en de di­rec­to­ry’s moet je zelf con­fi­gu­re­ren.

Als dat ge­daan is, maak je met een Ftp-pro­gram­ma op een com­pu­ter con­tact met de Ftp-ser­ver op je web­ser­ver met een ge­brui­kers­naam en wacht­woord, waar­na je met dat pro­gram­ma – bij­voor­beeld Fil­ezil­la – be­stan­den van en naar de web­ser­ver kunt ko­pi­ë­ren.

In het vol­gen­de num­mer gaan we uit­ge­breid in op het in­stal­le­ren en con­fi­gu­re­ren van zo’n Ftp-ser­ver. Als je de­ze workshop re­de­lijk hebt kun­nen vol­gen, zal dat niet al te veel pro­ble­men op­le­ve­ren.

Auth­ty­pe Ba­sic Auth­na­me “Re­stric­ted fi­les” Authu­ser­fi­le /etc/php­my­ad­min/.ht­passwd Re­qui­re va­lid-user

Sla het be­stand op en maak het ge­noem­de be­stand .ht­passwd aan met daar­in de toe­ge­sta­ne ge­brui­kers:

su­do apt-get in­stall apa­che2-utils su­do ht­passwd -c /etc/php­my­ad­min/.ht­passwd <ne­wus­er­na­me>

voor de eer­ste ge­brui­ker en voor ie­de­re vol­gen­de ge­brui­ker het twee­de com­man­do nog een keer, maar dan zon­der -c. Als je dan naar htt­ps://test.com/ php­my­ad­min gaat, zul je eerst als een van die ge­brui­kers moe­ten in­log­gen om bij de in­ter­fa­ce te mo­gen.

20. Web­ser­ver klaar

Dan is de ba­sis­con­fi­gu­ra­tie van je web­ser­ver klaar en je web­si­te klaar voor ge­bruik. Als je met een con­tent­ma­na­ge­ment­sys­teem (CMS) aan de slag wilt, kun je met php­my­ad­min een da­ta­ba­se voor het Cms-pak­ket (bij­voor­beeld Word­press, Jooma of Dru­pal) aan­ma­ken en de ge­ge­vens daar­van bij het in­stal­le­ren van dat pak­ket op­ge­ven. In prin­ci­pe heb je nu een vei­li­ge web­ser­ver met al­le ba­sis­func­ties – maar ook de mo­ge­lijk­heid die func­ti­o­na­li­teit uit te brei­den waar, hoe en wan­neer je dat zelf wilt.

21. Be­stan­den naar de ser­ver

Er blij­ven na­tuur­lijk al­tijd din­gen over om te doen. Je ba­sis­con­fi­gu­ra­tie is nu wel klaar, maar hoe krijg je daar nu be­stan­den op? Als je be­stan­den op je web­ser­ver wilt zet­ten, zul je daar bij­voor­beeld eerst een Ftp-ser­ver op moe­ten in­stal­le­ren. In het ka­der hier­bo­ven staat daar wat meer over, maar in het vol­gen­de num­mer gaan we daar ver­der op in.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.