Ef­fi­ci­ën­ter met Css­va­ri­a­be­len

Web Designer Magazine - - Workshops Verander Het Theme Van Een Site Met Css- -

Een Css-va­ri­a­be­le wordt op de­zelf­de wij­ze door­ge­ge­ven als an­de­re Css-ken­mer­ken. Als je er bin­nen een blok een waar­de aan toe­wijst, wordt de waar­de al­leen bin­nen dat blok in­ge­steld of ge­wij­zigd. Dat is prak­tisch, want daar­door kun je kor­te­re co­de schrij­ven met min­der her­haal­de ei­gen­schap­pen. In het lin­ker­frag­ment CSS heb­ben we een een­vou­dig knop-ele­ment waar­voor in be­paal­de si­tu­a­ties kleu­rei­gen­schap­pen wor­den over­schre­ven. Daar­naast zie je het­zelf­de, maar dan met Css-va­ri­a­be­len. Daar­bij hoef je niet eens re­ke­ning te hou­den met de knop­sta­tus fai­lu­re of suc­ces. Het eni­ge wat je hoeft te doen, is de kleur­va­ri­a­be­le aan­pas­sen en het ba­sis­ele­ment doet de rest.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.