WAAR­OM JE NPM ZOU MOE­TEN GE­BRUI­KEN

Web Designer Magazine - - Workshops Maskeer Een Responsive Video Met Svg -

In ver­vlo­gen tij­den moest je mo­du­les en bi­bli­o­the­ken die je voor het ont­wik­ke­len van web­si­tes ge­bruik­te hand­ma­tig down­lo­a­den, uit­pak­ken, naar de juis­te map ko­pi­ë­ren en er in je co­de daar­na naar ver­wij­zen. Naar­ma­te de pro­jec­ten gro­ter wer­den en er steeds meer de­pen­d­en­cy’s kwa­men, wer­den ze las­ti­ger te be­he­ren. Er ont­ston­den pro­ble­men met het sa­men­wer­ken aan en de­len van pro­jec­ten waar­voor heel veel be­stan­den ge­dis­tri­bu­eerd moesten wor­den. Een van de groot­ste pro­ble­men was het bij­hou­den van de juis­te ver­sies van de de­pen­d­en­cy’s – die wer­den al­leen maar gro­ter als je pro­ject af­han­ke­lijk was van een spe­ci­fie­ke ver­sie of als een de­pen­d­en­cy in­grij­pen­de ver­an­de­rin­gen had ge­had.

Npm is één van de Ja­vascript­pak­ket­ma­na­gers die net als Bo­wer en Yarn met No­de.js werkt. Als je er­va­ring met Ja­va hebt, heb je wel­licht Ma­ven ge­bruikt om ver­ge­lijk­ba­re func­ties mee uit te voe­ren. Een pak­ket­ma­na­ger neemt je veel van de in­ge­wik­kel­de ta­ken uit han­den die we eer­der noem­den. Je down­lo­adt er de ver­eis­te pak­ket­ten mee en de ma­na­ger re­gi­streert die dan au­to­ma­tisch, in­clu­sief ver­si­eei­sen, als de­pen­d­en­cy’s voor je pro­ject. Dat ge­beurt in pack­a­ge.json, dat de kern van npm is. Zo­dra dat een­maal ge­daan is, kan npm al je pak­ket­ten met één op­dracht down­lo­a­den wan­neer je wilt. Om­dat hij de pak­ket­ten glo­baal kan re­gi­stre­ren, kun je ze voor al je pro­jec­ten ge­brui­ken.

Npm haalt de pak­ket­ten uit een on­li­ne ar­chief. Het in­stal­le­ren van een spe­ci­fiek pak­ket en dat als de­pen­d­en­cy aan een pro­ject toe­voe­gen is een­vou­dig. Meest­al heb je daar maar één com­man­do op de CLI (com­mand-li­ne in­ter­fa­ce) voor no­dig. De­ze een­re­ge­li­ge pak­ket­in­stal­la­ties wer­ken zelfs voor zeer een­vou­di­ge pro­jec­ten snel­ler dan een hand­ma­ti­ge in­stal­la­tie. Het aan­tal be­schik­ba­re pak­ket­ten is enorm groot en di­vers. Bo­ven­dien gaat bij­na el­ke on­li­ne workshop er­van uit dat npm voor het in­stal­le­ren van pak­ket­ten ge­bruikt wordt.

Er is geen goe­de re­den om npm niet te ge­brui­ken. Zelfs als je No­de niet voor je back-end no­dig heb, loont het de moei­te om tijd te in­ves­te­ren in het aan­leg­gen van een front-end build-pi­pe­li­ne waar­in npm een be­lang­rij­ke rol speelt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.