VER­AN­DE­RIN­GEN AAN DE CACHE

Web Designer Magazine - - Workshops Maskeer Een Responsive Video Met Svg -

De groot­ste ver­an­de­rin­gen die npm5 heeft on­der­gaan, heb­ben te ma­ken met de wij­ze waar­op ca­ching ge­ïm­ple­men­teerd is. Npm on­der­steunt het lo­kaal ca­chen van pak­ket­ten om tij­dens het in­stal­le­ren van mo­du­les te voor­ko­men dat de­zelf­de da­ta meer­de­re ke­ren via het net­werk ver­stuurd moe­ten wor­den. In prin­ci­pe is ca­ching bij ver­sie 5 vol­le­dig van­af de grond her­schre­ven. Het npm-team is van me­ning dat de pres­ta­ties daar­door merk­baar ver­be­te­ren. Om­dat die nieu­we cache wel een nieu­we ver­sie is, moet je ou­de ca­ches weg­gooi­en en op­nieuw la­den. Daar­om merk je niet met­een iets van be­te­re pres­ta­ties.

Als je npm al een tijd­je ge­bruikt, heb je waar­schijn­lijk wel eens de cache moe­ten op­scho­nen om in­stal­la­tie­pro­ble­men van mo­du­les op te los­sen. Npm5 heeft ho­pe­lijk een op­los­sing voor dat pro­bleem, want de pak­ket­ma­na­ger con­tro­leert de in­te­gri­teit van items in de cache voort­aan en down­lo­adt ze au­to­ma­tisch wan­neer ze be­scha­digd blij­ken te zijn.

Het of­fli­ne ge­bruik van de cache wordt nu be­ter on­der­steund. Wan­neer je of­fli­ne bent of geen toe­gang tot de lo­ca­tie van een pak­ket hebt, valt npm5 naad­loos te­rug op de cache. Er zijn ook --pre­fer-on­li­ne en --pre­fer-of­fli­ne pa­ra­me­ters waar­mee je aan­geeft dat npm5 de voor­keur moet ge­ven aan ver­se ge­ge­vens of aan ge­cach­te.

Er zijn nog meer han­di­ge func­ties en fixes ge­ïn­tro­du­ceerd, zo­als het strea­men van gro­te­re down­lo­ads om out-of-me­mo­ry-fou­ten te voor­ko­men en de op­dracht ‘ve­ri­fy’ die de in­te­gri­teit van de cache con­tro­leert en over­bo­di­ge da­ta ver­wij­dert om het schijf­ge­bruik te ver­min­de­ren (gar­ba­ge-col­lec­ti­on). Als je meer­de­re npm-pro­ces­sen ge­bruikt, kun je er dank­zij ver­be­te­rin­gen aan ge­lijk­tij­di­ge toe­gang ze­ker van zijn dat ze een ge­deel­de cache niet kun­nen cor­rum­pe­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.