DE­ZE GRO­TE VER­BE­TE­RIN­GEN MOET JE KEN­NEN

Web Designer Magazine - - Workshops Maskeer Een Responsive Video Met Svg -

BEKNOPTE IN­STAL­LA­TIE FEED­BACK Npm5 geeft niet lan­ger meer de ge­he­le in­stal­led-tree weer wan­neer je ‘npm in­stall’ uit­voert. Bij vo­ri­ge ver­sies leid­de dat tot veel feed­back in de con­so­le die voor­al bij gro­te pro­jec­ten met veel de­pen­d­en­cy’s over­bo­dig of ver­ve­lend was. Npm5 toont in plaats daar­van een veel mak­ke­lij­ker te le­zen beknopte sa­men­vat­ting van de in­stal­la­tie. Dat is een van de ve­le voor­beel­den waar­bij de bruik­baar­heid en dui­de­lijk­heid van de CLI in npm ver­be­terd is.

STAN­DAARD OP­SLAAN De kans is groot dat je --sa­ve hebt ge­mist, ze­ker als je nog niet zo be­kend bent met npm. Als je in het ver­le­den --sa­ve weg­liet, in­stal­leer­de npm het pak­ket in no­de_­mo­du­les. Maar om­dat het dan niet aan je pack­a­ge.json-de­pen­d­en­cy’s werd toe­ge­voegd, moest je dat hand­ma­tig doen. Van­af ver­sie 5 past npm au­to­ma­tisch --sa­ve toe, wat on­ver­wach­te ver­ras­sin­gen voor­komt wan­neer je de de­pen­d­en­cy-tree la­ter in een pro­ject wilt her­bou­wen. Als je pack­a­ge.json om de een of an­de­re re­den niet wilt up­da­ten, kun je nu --no-sa­ve ge­brui­ken.

GIT DE­PEN­D­EN­CY’S Npm heeft wat ver­an­de­rin­gen met be­trek­king tot git-re­po­si­to­ries on­der­gaan die je moet we­ten. Al­ler­eerst on­der­steu­nen git-de­pen­d­en­cy’s voort­aan se­man­tic-ver­si­o­ning in het pad. Je kunt dus user/ re­po­si­to­ry#sum­ver:^1.0.0 ge­brui­ken. Ten twee­de: als je git-de­pen­d­en­cy’s met pre­pa­re-scripts ge­bruikt, in­stal­le­ren die nu eerst hun de­vde­pen­den­cies voor­dat ze in­ge­pakt wor­den. Met die wij­zi­gin­gen moet je ze­ker re­ke­ning hou­den als je op je ei­gen git-re­po­si­to­ry ver­trouwt in plaats van op de npm-mo­du­le-re­gi­stry.

SHA HASHES Pak­ket­ten die met npm5 ge­pu­bli­ceerd wor­den, be­vat­ten nu SHA512EN Sha1-check­sums. Dat is een vei­lig- heids­maat­re­gel aan­ge­zien SHA1 niet lan­ger als vei­lig wordt be­schouwd. Toe­kom­stig ver­sies van npm zul­len de sterkst be­schik­ba­re hash ge­brui­ken om down­lo­ads te ve­ri­fi­ë­ren.

TYP DE JUIS­TE NAAM Npm5 maakt be­zwaar als je zijn pak­ket­naam met hoofd­let­ters typt, dus ‘npm in­stall -g [email protected]­test’ zal mis­luk­ken. Het moet npm zijn, niet NPM. Hoe­wel dat mis­schien iets kleins lijkt, wordt het in ca­se-sen­si­ti­ve om­ge­vin­gen steeds be­lang­rij­ker om de juis­te hoofd- en klei­ne let­ters te ge­brui­ken. Een beet­je aan­moe­di­ging daar­in kan geen kwaad.

GECOMBINEERD MET NO­DE Npm5 is de ver­sie die ge­bun­deld wordt met No­de.js 8, de hui­di­ge ver­sie van No­de. Die krijgt la­ter dit jaar de sta­tus LTS (lan­ge­ter­mijn-on­der­steu­ning). Als je No­de up-to-da­te houdt (wat je moet doen!), zul je npm5 bin­nen­kort al op de een of an­de­re ma­nier bin­nen­krij­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.