ON­DER DE MO­TOR­KAP

Web Designer Magazine - - Workshops Maskeer Een Responsive Video Met Svg -

Naast een paar gro­te ver­an­de­rin­gen en di­ver­se an­de­re ver­be­te­rin­gen zijn er ook sub­stan­ti­ë­le ver­an­de­rin­gen aan de im­ple­men­ta­tie van npm5 door­ge­voerd die de snel­heid van de pak­ket­ma­na­ger in bij­na el­ke si­tu­a­tie ver­be­te­ren. Om­dat snel­heid vaak een ver­ge­lij­kings­punt tus­sen npm en an­de­re pak­ket­ma­na­gers was, zul­len veel ge­brui­kers dat een wel­ko­me ver­be­te­ring vin­den.

Naast de wij­zi­gin­gen aan de cache die je al ge­zien hebt, is het op­ha­len van de pak­ket­met­a­da­ta en het down­lo­a­den van pak­ket­ten ge­op­ti­ma­li­seerd. Het npm-team schat dat de pres­ta­ties 20 tot 100% be­ter zijn en zegt dat ver­sie 5 de­zelf­de ta­ken in som­mi­ge om­ge­vin­gen vijf keer snel­ler uit­voert dan npm4.

Je zou kun­nen den­ken dat dit slechts een kwes­tie van een paar se­con­den is en dat het ver­der niet zo­veel uit­maakt. Maar te­gen­woor­dig zijn veel pro­jec­ten af­han­ke­lijk van een groot aan­tal de­pen­d­en­cy’s en ge- brui­ken ze di­ver­se an­de­re tools als Ba­bel en Web­pack in hun ont­wik­kel­pi­pe­li­nes. Dat is goed voor ont­wik­ke­laars, om­dat de Ja­vascript-de­li­ve­ry­pi­pe­li­ne heel veel func­ties biedt en ge­woon vol­was­sen is. Het re­sul­taat is wel dat el­ke npm in­stall-op­dracht veel werk moet ver­rich­ten, dus zelfs klei­ne op­ti­ma­li­sa­ties le­ve­ren bij el­kaar op­ge­teld toch een flin­ke tijd­winst op. Je kunt er­op ver­trou­wen dat No­de de nieuw­ste ver­sie van npm in­stal­leert, maar in veel ge­val­len loopt die een aan­tal ver­sies ach­ter op de nieuw­ste sta­bie­le ver­sie. Het is ver­stan­dig om npm re­gel­ma­tig met de vol­gen­de op­dracht bij te wer­ken:

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.