EN YARN DAN?

Web Designer Magazine - - Workshops Maskeer Een Responsive Video Met Svg -

Yarn is een pak­ket­ma­na­ger die Fa­cebook ont­wik­kel­de om een aan­tal te­kort­ko­min­gen van npm op te los­sen, met na­me qua pres­ta­ties en vei­lig­heid. Voor de mees­te ge­brui­kers zien ze er het­zelf­de uit om­dat Yarn het­zelf­de pack­a­ge.json-be­stand ge­bruikt en elk pak­ket uit de npm-re­gi­stry (en trou­wens ook uit Bo­wer) kan in­stal­le­ren. Toch zit­ten er gro­te ver­schil­len on­der de mo­tor­kap. Fa­cebook noem­de schaal­baar­heid en on­der­steu­ning voor vol­le­dig of­fli­ne om­ge­vin­gen als be­lang­rijk­ste re­de­nen voor het ma­ken van Yarn.

Re­lea­se npm5 dicht het gat tus­sen npm en Yarn, met na­me door de aan­zien­lij­ke ver­be­te­rin­gen in de pres­ta­ties en de ver­be­ter­de on­der­steu­ning voor of­fli­ne-ca­ching. Ver­schil­len­de ben­ch­marks heb­ben ech­ter aan­ge­toond dat Yarn nog wel snel­ler is met het in­stal­le­ren van pak­ket­ten. Als je Yarn wilt pro­be­ren, kun je het (iro­nisch) in­stal­le­ren met be­hulp van npm: npm in­stall g yarn yarn De CLI van Yarn biedt de­zelf­de of ge­lijk­waar­di­ge func­ti­o­na­li­tei­ten als npm. Het uit­voe­ren van ‘yarn’ hier­bo­ven is bij­voor­beeld het­zelf­de als het uit­voe­ren van ‘npm in­stall’. Als je Http-re­quests in Ja­vascript om­slach­tig vindt, is Re­quest wel­licht iets voor je. Het is ont­wor­pen om een een­vou­di­ge syn­taxis voor het ma­ken van Http-calls te bie­den en doet dat op een krach­ti­ge en flexi­be­le ma­nier. Async biedt func­ties die zo­wel asyn­chro­ne pro­gram­meer­pa­tro­nen als func­ti­o­ne­le pro­gram­me­ring on­der­steu­nen. Om­dat asyn­chro­ne flow moei­lijk te be­he­ren kan zijn, ge­bruik je daar de bes­te tools voor die er zijn. Met Chalk kun je de tekst in de ter­mi­nal van No­de.js op een sim­pe­le ma­nier op­ma­ken, mar­ke­ren en high­ligh­ten. Daar­door wordt de ter­mi­nal bruik­baar­der en zijn log­be­stan­den en de de­bug­in­for­ma­tie be­ter lees­baar. Ex­press is een we­bap­pli­ca­tie­plat­form voor No­de met een on­ge­ë­ve­naard aan­tal func­ties voor het ont­wik­ke­len van web- en mo­bie­le ap­pli­ca­ties. Het werd uit­ge­bracht in 2010 en wordt te­gen­woor­dig nog steeds op gro­te schaal ge­bruikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.