WERK MEE AAN DE TOE­KOMST VAN NPM

Web Designer Magazine - - Workshops Maskeer Een Responsive Video Met Svg -

Het npm-team werkt ge­struc­tu­reerd aan het ont­wik­ke­len van nieu­we func­ties en ver­an­de­rin­gen. Het team is heel trans­pa­rant over waar het mee be­zig is en luis­tert naar sug­ges­ties en in­put van de com­mu­ni­ty. Dat ge­beurt met Rf­c­pro­ce­du­res (ver­zoe­ken om wij­zi­gin­gen). Hoe­wel npm al­tijd opens­our­ce is ge­weest, is de­ze ge­for­ma­li­seer­de aan­pak ge­ïn­tro­du­ceerd om­dat de po­pu­la­ri­teit van de tool en­ke­le zeer goed ge­do­cu­men­teer­de spe­ci­fi­ca­ties ver­eist.

Het Rfc-pro­ces is vrij een­vou­dig. Wan­neer er een wij­zi­ging wordt voor­ge­steld, stelt één van de npm-en­gi­nee­ring­teams een Rfc-do­cu­ment op waar­in de pro­bleem­stel­ling, ach­ter­grond, mo­ge­lij­ke op­los­sin­gen en bij­zon­der­he­den van de voor­ge­stel­de aan­pak be­schre­ven wor­den. Na­dat dit in­tern door het en­gi­nee­ring­team is be­oor­deeld, wordt het do­cu­ment naar Git­hub ge­stuurd, waar de com­mu­ni­ty het eva­lu­eert. Het moet ten min­ste twee we­ken be­schik­baar zijn om de com­mu­ni­ty vol­doen­de tijd te ge­ven voor com­men­taar. Zo­dra het voor­stel vol­doen­de her­zien is, rondt het team het af en wordt be­gon­nen met het schrij­ven van de co­de die voor de wij­zi­ging no­dig is.

Dat pro­ces is waar­schijn­lijk niet iets voor be­gin­nen­de ge­brui­kers, maar geeft wel een in­te­res­sant in­zicht in het denk­pro­ces van het ont­wik­kel­team en van wat er in toe­kom­sti­ge re­lea­ses van npm komt. Het schrij­ven van dui­de­lij­ke spe­ci­fi­ca­ties voor­komt dat ge­brui­kers ‘on­be­doeld’ ge­drag gaan ex­ploi­te­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.