UI Kit­ten

bit.ly/2silv8y bit.ly/2tz­zn­hi moonjs.ga dan­ross.co/flow

Web Designer Magazine - - Header Inspiratie -

UI Kit­ten is een mo­bi­le-fra­me­work met ele­men­ten die je mak­ke­lijk kunt aan­pas­sen. Het biedt een aan­tal veel­ge­bruik­te ele­men­ten als een en­ke­le af­han­ke­lijk­heid met de­zelf­de UI. Het be­lang­rijk­ste voor­deel is dat ge­brui­kers hun zelf­ge­maak­te con­fi­gu­ra­ties in het ont­wik­kel­pro­ces kun­nen her­ge­brui­ken. Je hoeft die dus maar één keer te con­fi­gu­re­ren en kunt ze daar­na over­al ge­brui­ken. Voor een be­drijf is hoog ein­di­gen bij de zoek­re­sul­ta­ten van Goog­le be­lang­rij­ker dan ooit. In een reeks ar­ti­ke­len wor­den de best-prac­ti­ces voor een goe­de SEO be­han­deld. Lo­cal SEO Moon Moon om­schrijft zich­zelf als ‘een mi­ni­ma­le, ra­zend­snel­le bi­bli­o­theek voor het bou­wen van ge­brui­kers­in­ter­fa­ces’. Het is klei­ner en snel­ler dan Vue, Re­act en An­gu­lar. Flow Flow is een let­ter­ty­pe dat spe­ci­aal voor wi­re­fra­ming ge­maakt is. Het is een gra­tis let­ter­ty­pe en wordt ge­le­verd in de drie va­ri­an­ten cir­cu­lar, roun­ded en block.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.