Stratford Press

°ĹÚĜÚ°ƋåŸ ŸƋåŞ ƚŞ üŅų Ņƚų ÎŅĵĵƚĹĜƋƼ

-

XŅΰĬ åĬåÎƋĜŅĹ ĹŅĵĜĹ°ƋĜŅĹŸ ÎĬŅŸåÚ Ĭ°ŸƋ 8ųĜÚ°ƼØ ƵĜƋĘ Î°ĹÚĜÚ°ƋåŸ ĵ°ĩĜĹč ° ŸƋ°ĹÚ °ÎųŅŸŸ °ĬĬ ƒƋų°ƋüŅųÚ Ƶ°ųÚŸţ ƒåå ƋĘå üƚĬĬ ĬĜŸƋ Ņü ĹŅĵĜĹ°ƋĜŅĹŸ ŅĹ ŸƋų°ƋüŅųÚţčŅƴƋ­ţĹDŽ

ĘĜåü )ƻåÏƚƋĜƴå „ƴåĹ B±ĹĹå ĜŸ ŞĬ屟åÚ ƋŅ Ÿåå ŞåŅŞĬå ŸƋåŞŞĜĹč ƚŞ üŅų ƋĘå ÏŅĵĵƚĹĜƋƼţ Ů åĜĹč ŅĹ

ŅƚĹÏĜĬ ĜŸ ± ųå±Ĭ ŞųĜƴĜĬåčåţ )ĬåÏƋåÚ ĵåĵAEåųŸ čåƋ

ƋŅ AEå ƋĘå ƴŅĜÏå üŅų ŅƋĘåųŸØ ŸĘ±ųå ĜÚ屟 ±ĹÚ ĵ±ĩå ÚåÏĜŸĜŅĹŸØ ƵĜƋĘ ƋĘå AEåŸƋ ĜĹƋåĹƋĜŅĹŸ üŅų ƋĘå üƚƋƚųå Ņü Ņƚų ÚĜŸƋųĜÏƋ ĜĹ ĵĜĹÚØŰ Ęå Ÿ±ƼŸţ

cŅƵ ƋʱƋ ĹŅĵĜűƋĜŅĹŸ ʱƴå ÏĬŅŸåÚØ ƋĘå ĹåƻƋ ŅŞŞŅųƋƚĹĜƋ­Ƽ üŅų ŞåŅŞĬå ƋŅ ĵ±ĩå ƋĘåĜų ĵ±ųĩ ŅĹ ƋĘå ÚĜŸƋųĜÏƋ ĜŸ AEƼ ƴŅƋĜĹčţ eĹ åĬåÏƋĜŅĹ ƵĜĬĬ AEå ĘåĬÚ üŅų ƋĘå „Ƌų±ƋüŅųÚ •ƚų±Ĭ :åĹåų±Ĭ œ±ųÚ ŅĹĬƼØ čĜƴĜĹč ųƚų±Ĭ ųåŸĜÚåĹƋŸ ƋĘå ŅŞŞŅųƋƚĹĜƋ­Ƽ ƋŅ ĘåĬŞ ÚåÏĜÚå ƵĘŅ AEåŸƋ ųåŞųåŸåĹƋŸ ƋĘåĵţ ‰Ęåųå ±ųå ƋĘå Ÿ±ĵå ĹƚĵAEåų Ņü ϱĹÚĜÚ±ƋåŸ ±Ÿ ƋĘåųå ±ųå Ÿå±ƋŸ ±ƴ±ĜĬ±AEĬå üŅų ƋĘå a±ƼŅų ŠŎšØ „Ƌų±ƋüŅųÚ a»ŅųĜ œ±ųÚ ŠŎš ±ĹÚ „Ƌų±ƋüŅųÚ ŽųAE±Ĺ :åĹåų±Ĭ œ±ųÚ ŠƅšØ ƋĘåųåüŅųå ƋĘåƼ ƵĜĬĬ ĹŅƋ ųåŧƚĜųå ±Ĺ åĬåÏƋĜŅĹţ

šŅƋĜĹč ĜĹ ƋĘĜŸ Ƽå±ųűŸ ĬŅϱĬ AEŅÚƼ åĬåÏƋĜŅĹ ĜŸ AEƼ ŞŅŸƋØ ƵĜƋĘ ƴŅƋĜĹč ÚŅÏƚĵåĹƋŸ AEåĜĹč ÚåĬĜƴåųåÚ ƋŅ åĹųŅĬĬåÚ ƴŅƋåųŸ üųŅĵ Ŏƅ „åŞƋåĵAEåų

kŞŞŅųƋƚĹĜƋ­ĜåŸ üŅų ƋĘå ÏŅĵĵƚĹĜƋƼ ƋŅ ĵååƋ ±ĹÚ Ĭå±ųĹ ±AEŅƚƋ ϱĹÚĜÚ±ƋåŸ ƵĜĬĬ AEå ±ƴ±ĜĬ±AEĬå ĜĹ ƋĘå ÏŅĵĜĹč ƵååĩŸţ

Newspapers in English

Newspapers from New Zealand