Vi hack­er men­neske­krop­pen

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

KROP­PEN ER DITT MEST ALLSIDIGE VERK­TØY,

MEN TENK OM DU KUN­NE FOR­BED­RE DEN?

Bio­lo­gi­en vår be­gren­ser oss: Vi er ut­satt for syk­dom, dømt til å bli ut­slitt over tid og be­gren­set til de san­se­ne og egen­ska­pe­ne som na­tu­ren har gitt oss gjen­nom mil­lio­ner av år med ut­vik­ling. Men ikke nå len­ger.

Bio­tek­no­lo­gi­en er billigere og kraf­ti­ge­re, elek­tro­nik­ken er mind­re, og vår for­stå­el­se for men­neske­krop­pen øker. Pace­ma­ke­re hol­der al­le­re­de hjer­tet i gang, hor­monim­plan­ta­ter sty­rer frukt­bar­he­ten, og smar­te bril­ler for­bed­rer sy­net. Vi ba­lan­se­rer på kan­ten av men­nes­kets tids­al­der 2.0, og noen mo­di­ge for­søks­ka­ni­ner har al­le­re­de tatt spran­get til den and­re si­den.

Hit­til har det mes­te av tek­no­lo­gi­en som har blitt ut­vik­let, hatt et medi­sinsk for­mål, men nå vel­ger en­kel­te å for­and­re sin fris­ke kropp for å for­len­ge og for­ster­ke sine na­tur­li­ge egenskaper.

Ke­vin War­wick, pro­fes­sor i ky­ber­ne­tikk ved Co­ven­try Uni­ver­sity, skal være «ver­dens førs­te ky­borg», dvs. en krys­ning mel­lom men­nes­ke og ma­skin. I 1998 fikk han en chip im­plan­tert i ar­men. Med den kun­ne han åpne dø­rer, slå på ly­set og ak­ti­ve­re data­ma­ski­ner uten å røre dem. I 2002 ble sys­te­met opp­gra­dert til å kom­mu­ni­se­re med nerve­sys­te­met ved at 100 elek­tro­der ble kob­let til median­ner­ven.

Gjen­nom det­te nye im­plan­ta­tet kun­ne han sty­re en rulle­stol, be­ve­ge en kuns­tig arm, og ved hjelp av et til­sva­ren­de im­plan­tat i sin kone kun­ne han også mot­ta nerve­im­pul­ser fra hen­ne.

Pro­fes­sor War­wicks «opp­gra­de­ring» av krop­pen ble gjen­nom­ført i for­bin­del­se med et bio­me­di­sinsk forsk­nings­pro­sjekt, og for en­kel­te blir det for len­ge å ven­te på at sli­ke mo­di­fi­se­rin­ger skal bli til­gjen­ge­li­ge for alle. Man­ge ama­tø­rer set­ter nå i gang egne eks­pe­ri­men­ter.

Amal Graaf­st­ra bor i USA, og han er dob­belt im­plan­tert. Han har en ra­dio­fre­kven­s­iden­ti­fi­ka­sjons­brik­ke (RFID) in­te­grert i hver hånd. Den venstre kan åpne inn­gangs­dø­ren og star­te mo­tor­syk­ke­len, den høy­re lag­rer data som han las­ter opp fra mo­bi­len. And­re har satt inn mag­ne­ter i fin­ger­tup­pe­ne slik at de kan føle mag­net­fel­ter, og noen eks­pe­ri­men­te­rer med chi­per med lys og si­li­kon­for­mer un­der hud­en. I mel­lom­ti­den er fors­ker­ne tra­velt opp­tatt med å ut­vik­le nes­te ge­ne­ra­sjon høy­tek­no­lo­gisk ut­styr som skal opp­gra­de­re krop­pen yt­ter­li­ge­re.

Med den­ne ar­tik­ke­len føl­ger også en helse­ad­var­sel: Vi vil ikke at du skal prø­ve noe av det­te hjem­me, men vi gir deg et spen­nen­de inn­blikk i noe av den tek­no­lo­gi­en som kom­mer, og som kan bru­kes til å for­bed­re krop­pen i fram­ti­den. La oss ta en kikk på den skjul­te ver­de­nen som kal­les bio­hack­ing.

«Vi ba­lan­se­rer på kan­ten av men­nes­kets tids­al­der 2.0»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.