Vi læ­rer bar­na å kode

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Bar­na læ­rer ko­ding gjen­nom ap­per og spill.

Pro­gram­me­ring lig­ger an til å bli et av de ras­kest vok­sen­de yr­ke­ne de nes­te ti åre­ne, og det fin­nes ikke man­ge nok ikt-stu­den­ter til å be­set­te alle dis­se ar­beids­plas­se­ne. Å lære ko­ding er blitt en grunn­leg­gen­de del av den van­li­ge ut­dan­nin­gen. Selv for dem som ikke vil ha en fram­tid som pro­gram­me­re­re, kan ko­ding gi ver­di­full læ­ring.

Gjen­nom å «snak­ke» med data­ma­ski­ner læ­rer barn å løse pro­ble­mer ved hjelp av lo­gikk. De kan tes­te ut for­skjel­li­ge ide­er og får mu­lig­het til å ska­pe noe som fun­ge­rer el­ler er mor­somt med sin egen krea­ti­vi­tet. Det har ald­ri vært enk­le­re å kom­me i gang enn nå, og de ny­es­te le­ke­ne, spil­le­ne og ap­pe­ne gjør ko­ding til­gjen­ge­lig for de al­ler fles­te.

For dem som øns­ker å for­dy­pe seg grun­dig, fin­nes det meng­der av nett­ste­der der man kan lære det grunn­leg­gen­de in­nen­for de po­pu­læ­re pro­gram­me­rings­språ­ke­ne gjen­nom in­ter­ak­tiv un­der­vis­ning. Der­med kan du kode di­rek­te i nett­le­se­ren og umid­del­bart se hva som skjer. Noen la­ger like godt et spill i den­ne pro­ses­sen for å gjø­re det mer in­spi­re­ren­de.

Skul­le det­te være litt i over­kant, fin­nes det både ap­per og spill der pro­gram­me­rings­språ­ket lig­ger skjult, og du i ste­det kan kon­sen­tre­re deg om å lære om de grunn­leg­gen­de kon­sep­te­ne som lig­ger bak. Øns­ker du å kode hver en­kelt lin­je, fin­ner du fer­di­ge blok­ker som kan set­tes sam­men, slik at du byg­ger opp pro­gram­mer uten å måt­te tas­te et ord.

Hem­me­lig­he­ten er å lære gjen­nom hand­ling, prø­ving og feil­ing, og de ny­es­te verk­tøy­ene og den nye tek­no­lo­gi­en gjør det­te enk­le­re og mer en­ga­sje­ren­de enn noen gang. Hva ven­ter du på?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.