Litt av hvert om forsk­ning

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Salt­korn kle­ber seg fak­tisk sam­men for­di salt er hy­gro­sko­pisk, noe som be­tyr at det ab­sor­be­rer vann. Men den­ne kle­brig­he­ten av­hen­ger av kor­ne­nes fa­song, noe som va­rie­rer mel­lom de uli­ke sort­e­ne salt. Van­lig bord­salt er blitt kraf­tig raf­fi­nert for å ren­se bort alt av uren­he­ter, slik at det får en jevn smak, far­ge og teks­tur. Kor­ne­ne er ku­bis­ke, med jev­ne over­fla­ter som lett kle­ber seg sam­men. For å mot­vir­ke det­te til­fø­rer pro­du­sen­te­ne et anti­k­lumpe­mid­del for å ab­sor­be­re fuk­tig­het og for­hind­re klum­ping. And­re ty­per, som hav­salt el­ler kos­her­salt, kle­ber ikke like lett. Det­te av­hen­ger av krys­tal­le­nes form, gra­den av pro­ses­se­ring og om det er til­satt anti­k­lumpe­mid­del. Hvis bord­sal­tet ditt klum­per seg, noe som kan skje hvis det er fuk­tig, kan du leg­ge noen tør­re ris­korn i salt­bøs­sen. Riskor­ne­ne su­ger opp fuk­tig­he­ten slik at sal­tet lø­ser seg opp igjen.

Van­lig bord­salt klum­per seg ikke for­di det er til­satt anti­k­lumpe­mid­del.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.