Litt av hvert om mil­jø

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Fisk so­ver fak­tisk, og meng­den søvn de får av­hen­ger av fle­re fak­to­rer, slik som lys­for­hold og hvor ak­ti­ve de har vært. Men det er ikke all­tid lett å se når en fisk so­ver. Fisk har ikke øye­lokk, så øyne­ne er åpne hele ti­den. De har ikke REM-søvn slik patte­dy­re­ne har. Men selv om det ikke sy­nes at fisken so­ver, går den inn i en drømme­løs, transe­lik­nen­de til­stand. Det kan vi kal­le en slags søvn. Når fisken skal sove, kan den leg­ge seg på hav­bun­nen i om­rå­det der den hol­der til, mens and­re fort­set­ter å svøm­me rundt i søv­ne.

Fisk so­ver, men på en an­nen måte enn men­nes­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.