His­to­ri­ens spio­ner

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Innhold -

Spio­na­sjens hem­me­lig­he­ter gjen­nom ti­de­ne.

Prin­sip­pet med å skaf­fe kon­fi­den­si­ell in­for­ma­sjon, hva som helst fra hem­me­li­ge do­ku­men­ter til mi­li­tær tak­tikk, har vært uvur­der­lig for hers­ke­re, im­pe­ri­er og re­gi­mer opp gjen­nom hele his­to­ri­en. Ved å skaf­fe opp­lys­nin­ger om sine fien­der i all still­het, og for den saks skyld om for­bunds­fel­ler, har na­sjo­ner kun­net sik­re seg mi­li­tæ­re, po­li­tis­ke el­ler øko­no­mis­ke for­de­ler.

Spio­na­sje er å sik­re seg hem­me­lig in­for­ma­sjon, og fram­gangs­må­te­ne har end­ret seg dra­ma­tisk etter hvert som tek­no­lo­gi­en har ut­vik­let seg. I det gam­le Rom kun­ne brev av­skjæ­res på vei til sine til­sik­te­de mot­ta­ke­re. For å unn­gå at fien­dens spio­ner les­te styr­ke­nes hem­me­li­ge mel­din­ger på den må­ten, opp­fant Ju­li­us Cæ­sar et av de elds­te kode­sys­te­me­ne vi kjen­ner til.

I det 20. år­hund­re spil­te spio­na­sje en eks­tra stor rol­le i de to ver­dens­kri­ge­ne. Na­sjo­ne­ne opp­ret­tet sto­re etter­ret­nings­nett for å kun­ne hol­de seg et skritt foran fien­den. Noen hev­der at de­chiff­re­rin­gen av den «uknekk­ba­re» ko­den fra na­zis­te­nes Enig­ma-ma­ski­ner bi­dro til å for­kor­te and­re ver­dens­krig med fle­re år og spar­te utal­li­ge liv.

Un­der den kal­de kri­gen, med en over­hen­gen­de fa­re for atom­krig mel­lom USA og Sov­jet, var den stra­te­gis­ke etter­ret­nin­gen vik­tig. Den vir­ket inn på beg­ge si­de­nes tak­tikk. Spio­ner ka­mu­fler­te tek­nis­ke sne­dig­he­ter som helt al­min­ne­li­ge gjen­stan­der, fra jakke­knap­per med inne­byg­get ka­me­ra til mik­ro­fo­ner skjult i sko­hæ­len.

Kon­tra­et­ter­ret­ning er uhy­re vik­tig den dag i dag. Sik­ker­hets­tje­nes­ter over hele ver­den gjør sitt yt­ters­te for å ver­ne inn­byg­ger­ne mot trus­ler mot ri­kets in­ter­es­ser; de dri­ver anti­ter­ror­virk­som­het og be­kjem­per data­kri­mi­na­li­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.