Aar­hus ble den førs­te byen som hen­tet ener­gi fra kloak­ken

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Globalt Blikk -

Av­fall er ikke bare å kas­te bort, og i den dans­ke byen Aar­hus er det klek­ket ut en plan. By­ens vann­be­hand­lings­an­legg er blitt full­sten­dig re­no­vert, slik at det nå kan ge­ne­re­re et elek­tri­si­tets­over­skudd på 50 pro­sent. Det­te opp­nås ved å mate bak­te­ri­er med kloakk­vann før man bren­ner bio­gas­sen som pro­du­se­res. Den over­sky­ten­de ener­gi­en bru­kes til å for­de­le friskt vann til 200 000 inn­byg­ge­re i til­legg til å sel­ges til­ba­ke til strøm­net­tet. Byer som ut­nyt­ter av­fal­lets ener­gi til å gi inn­byg­ger­ne drikke­vann, kan være fram­ti­den, og Aar­hus tar sik­te på å være helt karbon­nøy­tral in­nen 2030.

Aar­hus er den førs­te byen som ut­nyt­ter ord­nin­gen fullt ut, og Kø­ben­havn, Chi­ca­go og San Fran­cis­co plan­leg­ger å føl­ge etter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.