Fors­ke­re klar­te å kvante­tele­por­te­re et fo­ton

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Globalt Blikk -

Fy­sikk­fors­ker­ne har for­flyt­tet in­for­ma­sjon tvers gjen­nom en by uten å flyt­te gjen­stan­den fy­sisk.

Fors­ke­re har lyk­tes i å ut­nyt­te vår kunn­skap om kvante­fy­sikk til å sen­de in­for­ma­sjon 8,2 kilo­me­ter av går­de i den ca­na­dis­ke byen Cal­ga­ry, uten å for­flyt­te ma­te­rie.

Det­te er mu­lig på grunn av et fe­no­men som kal­les kvante­sam­men­filt­ring, der det som skjer med én par­tik­kel kan på­vir­ke en an­nen, selv om de er langt fra hver­and­re. Fo­to­ner og and­re ele­men­tær­par­tik­ler har en egen­skap som kal­les spinn, som ut­tryk­ker hvor­dan par­tik­ke­len ser ut i uli­ke ret­nin­ger.

Ved å måle spinn­til­stan­den til en sam­men­fil­tret par­tik­kel på­vir­kes umid­del­bart den and­res til­stand. På den­ne må­ten kan sam­men­fil­tre­de pro­to­ner for­bli for­bun­det uav­hen­gig av av­stand, slik at sig­na­ler kan sen­des ved å be­stem­me spin­net til en kvante­par­tik­kel.

Fors­ker­ne tele­por­ter­te fo­to­nets egenskaper gjen­nom Cal­ga­ry i Ca­na­da ved hjelp av et fib­er­op­tisk nett­verk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.