NA­TU­REN IN­SPI­RE­RER VI­TEN­SKA­PEN

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Men­nes­kets mest fan­tas­tis­ke opp­fin­nel­ser er imi­ta­sjo­ner av plan­ter og dyr. Biomime­tikk

kal­les den­ne ret­nin­gen.

Bio­lo­gis­ke or­ga­nis­mer på Jor­da har ut­vik­let seg gjen­nom mil­lione­mil­lio­ner av år for å mest­re om­gi­vel­se­ne sine. De hhar over­vun­net hind­rin­ger på en smart måte i en ver­den pre­get av hard kon­kur­ran­se. En­kelt­en­kel­te snyltevep­ser bru­ker for ek­sem­pel sine lan­lan­ge, rør­for­me­de egg­leg­gings­or­ganeregg­leg­gings­or­ga­ner til å bore seg gjen­nom fle­re centi­me­ter tykt tre­vir­ke, selv om de ikke kla­rer å ska­pe stor kraft mot un­derla­un­der­la­get.

Det­te opp­når de ved å gni de to halv­de­le­ne av egg­leg­gings­rø­ret fram og til­ba­ke for å tren­ge dy­pe­re inn i tre­et, mens om­gi­vel­se­ne på­vir­kes mi­ni­malt. Den­ne me­ka­nis­men er svært an­ner­le­des enn de van­li­ge dril­le­ne som bru­kes i bygge­bran­sjen og in­nen nevro­ki­rur­gi. Fors­ke­re har latt seg in­spi­re­re av den na­tur­li­ge tek­nik­ken, og slik har de ut­vik­let in­no­va­ti­ve verk­tøy, for ek­sem­pel styr­ba­re me­di­sins­ke son­der.

Prak­tis­ke me­to­der som det­te fin­nes det ri­ke­lig av i na­tu­ren, og in­ge­ni­ø­rer in­nen­for man­ge felt har be­gynt å dra nyt­te av for­de­le­ne ved å imi­te­re plan­ter og dyr. Alt fra byg­nings­in­du­stri til kamp­ut­styr kan kon­stru­eres på nye må­ter, og vi fin­ner nye løs­nin­ger på gam­le pro­ble­mer. Biomime­tikk åp­ner dø­ren til en re­vo­lu­sjo­ne­ren­de tek­no­lo­gi som gir vår egen evo­lu­sjon et so­lid dytt fram­over.

Iri­se­ring Om da­gen flim­rer over­si­den av som­mer­fug­lens vin­ger i kla­re blå- og grønn­to­ner.

De­struk­tiv in­ter­fe­rens Bølge­leng­der av lys med mot­sat­te top­per og bun­ner vil nøy­tra­li­se­re hver­and­re. Pro­ji­sert lys Lys uten­fra tren­ger gjen­nom glas­set, og de bølge­leng­de­ne som kan slip­pe ut igjen, pro­ji­se­res og be­stem­mer der­med far­gen. Jus­ter­ba­re...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.