Kon­struk­sjons­tips fra ter­mit­ter

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Når du ten­ker på ver­dens dyk­tigs­te ar­ki­tek­ter, er ikke ter­mit­ter det førs­te som fal­ler deg inn. Men dis­se skap­nin­ge­ne kan byg­ge enor­me byer, fullt ut­rus­tet med la­ger­rom, ven­ti­la­sjons­sjak­ter og ha­ger, alt sam­men in­ne i en jord­haug.

Det in­tri­ka­te nett­ver­ket av tun­ne­ler in­ne i maur­tua ut­nyt­ter kon­vek­sjons­strøm­mer der varm luft sti­ger og kald luft med høy­ere tett­het syn­ker, til å hol­de tem­pe­ra­tu­ren sta­bil, slik at ter­mit­te­ne kan dyr­ke fram ba­sis­fø­den sopp hele året.

Den­ne mi­ra­ku­lø­se brag­den in­spi­rer­te ar­ki­tek­ten Mick Pe­ar­ce til å teg­ne en bære­kraf­tig byg­ning uten luft­kon­di­sjo­ne­ring og oppvarming, som li­ke­vel har en be­ha­ge­lig tem­pe­ra­tur hele året. Ved å bru­ke ter­mit­te­nes prin­sip­per er det inn­lem­met en rek­ke ka­na­ler og skor­stei­ner som for­de­ler var­men opp­over og ut­over, slik at byg­nin­gen hol­der seg kjø­lig og godt ven­ti­lert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.