Kuns­tig foto­syn­te­se

Om­dan­ning av ska­de­li­ge gas­ser til øko­venn­lig driv­stoff med men­neske­skap­te bla­der.

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Plan­te­ne har opp­rett­holdt dyre­li­vet i hundre­vis av mil­lio­ner av år. Ved å ab­sor­be­re kar­bon­di­ok­sid, vann og sol­ener­gi pro­du­se­rer de ok­sy­gen samt ener­gi i form av karbo­hy­dra­ter. Nå har fors­ke­re ut­vik­let et kuns­tig blad som kan gjø­re det sam­me. Det kuns­ti­ge bla­det er fak­tisk opp­til ti gan­ger mer ef­fek­tivt når det gjel­der å fan­ge opp sol­lys, enn sine na­tur­li­ge mot­styk­ker.

Det kuns­ti­ge bla­det split­ter vann­mo­le­ky­le­ne til ok­sy­gen og hydro­gen ved hjelp av ka­ta­ly­sa­to­rer. Der­et­ter kan spe­sia­li­ser­te bak­te­ri­er om­dan­ne hydro­gen og kar­bon­di­ok­sid til fly­ten­de driv­stoff.

Den­ne re­vo­lu­sjo­ne­ren­de tek­no­lo­gi­en, der man ska­per fly­ten­de driv­stoff uten kar­bon­fot­av­trykk, kan bli en vik­tig fak­tor når vi skal re­du­se­re ut­slip­pe­ne av CO₂.

«Det kuns­ti­ge bla­det fan­ger opp sol­ener­gi opp­til ti gan­ger mer

ef­fek­tivt enn sine na­tur­li­ge mot­styk­ker»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.