ROBOCLAM

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

At­lan­ter­havs­kniv­skjell er et stort bløt­dyr som kan gra­ve i en utro­lig fart som en men­neske­skapt drill ikke er i nær­he­ten av. Med stor kraft kan den åpne og luk­ke små skjell på krop­pen og om­gjø­re om­kring­lig­gen­de mas­ser til væs­ke. Slik mins­kes mot­stan­den mens mus­lin­gen gra­ver seg ned­over, og det­te kre­ver lite ener­gi. Ba­sert på dis­se prin­sip­pe­ne har in­ge­ni­ø­rer skapt en me­ka­nisk inn­ret­ning som i fram­ti­den kan bru­kes ved for­ank­ring av un­der­vanns­far­tøy.

ROBOCLAMDypt­gå­en­de un­der­vanns­far­tøy kan dra nyt­te av en lett­vek­tigfor­ank­rings­me­ka­nis­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.