VI STAM­MER FRA APENE

Så hvor­for har ikke alle aper ut­vik­let seg til men­nes­ker?

Årets begivenheter innen vitenskap 2017 - - Forskning -

Det­te er kan­skje en av de størs­te mis­for­stå­el­se­ne om evo­lu­sjo­nen – at men­nes­ket har ut­vik­let seg trinn­vis fra apene. Det kan hen­de at det vel­kjen­te bil­det av men­nes­kets ut­vik­ling, som vi­ser en rek­ke aper som blir sta­dig mer opp­reis­te og men­neske­lik­nen­de, har vært med på å spre den­ne my­ten.

For det førs­te bør vi av­kla­re at en ape ikke bare er en ape. Mo­der­ne aper de­les i ves­ta­per og øs­ta­per, som er to at­skil­te ar­ter. Der­et­ter kan østa­pe­ne de­les inn i halv­a­per (gib­bo­ner), men­neske­aper og men­nes­ker.

Vi har man­ge egenskaper til fel­les med men­neske­ape­ne (dvs. sjim­pan­ser, dverg­sjim­pan­ser, oran­gu­tan­ger og go­ril­la­er), og de er våre nær­mes­te, le­ven­de slekt­nin­ger. Men de er ikke for­fed­re­ne våre. Alle øs­ta­per, også men­nes­ker, har ut­vik­let seg uav­hen­gig av hver­and­re fra en «fel­les stam­far».

Hvis du spo­rer men­neske­fos­si­ler til­ba­ke, blir de gr­ad­vis mer og mer ape­lik­nen­de, med stør­re ten­ner, mind­re hjer­ne og kraf­ti­ge­re ar­mer og bein. Og hvis du spo­rer sjim­pan­se­ne til­ba­ke, blir de også mer lik den fel­les stam­fa­ren. Går du mil­lio­ner av år til­ba­ke, vil du se at men­nes­kets og sjim­pan­sens ut­vik­lings­his­to­rie til slutt nær­mer seg hver­and­re, og du vil fin­ne ut at vi har en fel­les slekt­ning som var en helt an­nen art – vår fel­les stam­far.

Alle skjæ­rings­punk­ter i et evo­lu­sjons­t­re, som det du ser un­der, re­pre­sen­te­rer en fel­les stam­far. Hvis du går enda len­ger til­ba­ke, vil du til slutt fin­ne en fel­les stam­far mel­lom øs­ta­per og ves­ta­per, mel­lom alle pri­ma­ter, mel­lom alle dyr og så vi­de­re. Alle grei­ner på evo­lu­sjons­tre­et fort­set­ter å ut­vik­le seg og pro­du­se­rer nye ar­ter i alle stør­rel­ser, fa­son­ger og far­ger.

«Alle øs­ta­per, også men­nes­ket, har ut­vik­let seg uav­hen­gig av hver­and­re fra en fel­les stam­far»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.